Om homo-bisexuella medlemmar på Qruiser skulle välja idag så blev det en rödgrön regering, där dessutom Centerpartiet och Kristdemokraterna fick lämna riksdagen medan Sverigedemokraterna tar plats med 5,3%.
Samtidigt är Moderaterna det klart största partiet med 23,1% och Fredrik Reinfeldt den mest populäre partiledaren.
Qruiserundersökningen har genomförts måndag till onsdag där totalt 4250 slumpvis utvalda medlemmar på Qruiser svarat på undersökningen varav 4217 gav svar på frågan om vilket parti man tänker rösta på om det vore val idag. Könsfördelningen mellan de svarande är 36% kvinnor, 61% män och knappt 3% transpersoner. Av alla svarande definierar sig 56% som homosexuella, 20,9% som bisexuella, 7,2% som heterosexuella och 5,9% som annat/vet ej.

Undersökningen kan ses som en temperaturmätare bland Qruisers medlemmar och gruppen homo/bisexuella. Det senare dock med förbehållet att främst köns- och åldersfördelningen inte motsvarar den i samhället i stort.
Jämfört med Qruisers undersökning inför 2006 års val är opinionsläget i det stora hela stabilt. 2006 var det Feministiskt initiativ som var det partiet utanför riksdagens som fick mest stöd. I år är det Sverigedemokraterna.
De som svarat på frågorna har angett bland annat kön liksom sexuell läggning och det finns stora skillnader när man jämför hur dessa olika grupper angett sina sympatier. Vi särredovisar gruppen homo- bisexuella då dessa två är de i särklass största.

Resultat för alla svarande av Qruisers undersökning 2006 (blå stapel) respektive 2010 (röd stapel)

Vid Qruisers valundersökning inför valet 2006 fick Socialdemokraterna 18,7% av alla svarande. I årets undersökning får partiet 18,6% av homo/bi-gruppen och 18,3% av alla svarande. För Miljöpartiet var siffran 2006 11,8% jämfört med i år då 14,2% av homo/bi-gruppen respektive 14% av hela gruppen ger partiet sitt stöd.
Vänsterpartiet har backat jämfört med 2006 då man fick 11,1% mot dagens 9,3% av homo/bi respektive 9,5% av hela gruppen.
Moderaterna fortsätter att vara det mest populära partiet bland Qruisers medlemmar. 2006 noterades 21,5% mot dagens högre nivå på 23,1% bland homo/bi-gruppen och 22,5% bland alla.

Skillnad i sympatier hela gruppen (blå stapel) respektive Homo och bisexuella (röd stapel)

Folkpartiet har tappat i stöd från 2006 års 11,8% till dagens 9,6% bland homo/bi och 9,1% i hela gruppen. Ett mer dramatiskt tapp står centerpartiet för. 2006 kom man in i riksdagen om Qruisers medlemmar fick besluta med 5,5% stöd. Idag får partiet endast 3,4% av homo/bi-gruppen och 3,3% av alla medlemmar. Kristdemokraterna har fortsatt extremt lågt stöd. 2006 fick man 0,9% och idag hamnar partiet på samma låga nivå.
2006 fanns inte Sverigedemokraterna med som alternativ. I homo/bi-gruppen får partiet i år stöd av 5,3% och bland alla medlemmar 5.9%.
Feministiskt initiativ har halverat sitt stöd sedan 2006. Då fick man 6,5% men idag är det endast 3,2% av homo/bi-gruppen och 3,4% av alla som anger Fi som sitt val. Piratpartiet som 2006 fick 2,9% får idag 2,2% av homo/bi-gruppen och 2,3% av alla svarande.

Sympatier hos homosexuella (blå stapel) respektive bisexuella (röd stapel)

Att hbt-gruppen är politiskt splittrad framgår tydligt av undersökningen. Såväl när det gäller höger/vänster-skalan som i stödet till småpartierna.
De som definierar sig som homosexuella (2364 av de totalt 4250 svarande) ger ett större stöd än alla svarande till Moderaterna (24,5%), Folkpartiet (11.9%) och Centerpartiet (4,1%) och är tydligt mer negativt inställda till Sverigedemokraterna (3,6%). Homosexuella ger starkast stöd till de Rödgröna med 42,1% mot Alliansens 40,5%, inkluderat Kristdemokraterna.
Gruppen som definierar sig som bisexuella (1305 av 4250 svarande) är avgjort mer positiva till Sverigedemokraterna. I denna grupp får partiet hela 8,3%. Även Kristdemokraterna får ett starkare stöd än bland homosexuella, och når upp till 1,3%. Rödgröna är även bland bisexuella störst med 41,8%. Den bisexuella gruppen vill inte se centern i riksdagen då partiet endast får 2,1% stöd. Alliansen får totalt 30,6% inkluderat Kristdemokraterna och Centerpartiet som bägge får under 4% i stöd.
Gruppen heterosexuella respektive ”annat/vet ej” är så få, 303 respektive 248, att siffrorna bli mycket osäkra. I heterogruppen anger dock hela 10,6% att de skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag. Skillnaden mellan de Rödgröna och Alliansen är i denna grupp liten, 39,2% respektive 34,7%. Bland ”annat/vet ej” får Sd stöd av 9% och moderaterna rasar ner till 11,8%.

Sympatier hos kvinnor (blå stapel) respektive män (röd stapel)

Om de olika grupperna är splittrade utifrån sexuell identitet så blir det än mer tydligt när det gäller kön.
Gruppen kvinnor (1525 svarande) är klart mer positiva till de Rödgröna än hela gruppen och i denna grupp kommer feministiskt initiativ in i riksdagen. Socialdemokraterna är största parti med 19,6% och de Rödgröna får hela 53,7% i stöd. Moderaterna når bara upp till 9,9% bland kvinnorna och totalt får Alliansen endast 18,5%. Feministiskt initiativ får 6,7% av rösterna och Sverigedemokraterna 4,5%.
Bland kvinnorna är Maria Wetterstrand den mest populära partiledaren med 24,1% stöd, följt av Mona Sahlin med 19,2% och Fredrik Reinfeldt med 14,5%.

Bland männen är det omvända världen. Här får Moderaterna hela 30% av rösterna medan Socialdemokraterna hamnar på 17,5%. Alliansen får starkt stöd med 46,3% mot de Rödgrönas 34,8%. Endast 1,4% av männen ger Feministiskt initiativ stöd medan Sverigedemokraterna får hela 6,4%.
Med det starka stödet från männen för Alliansen så får Reinfeldt 45,3% stöd medan Mona Sahlin hamnar på 20,4% och Maria Wetterstrand på 12,1%.
Gruppen transpersoner ger Sverigedemokraterna mycket starkt stöd, hela 10,4%. Här skall dock noteras att det endast är 115 svarande som definierat sig som transpersoner varför den nivån är mycket osäker.

Sympatier hos bögar (blå stapel) respektive lesbiska (röd stapel)

För att ytterligare illustrera de stora politiska skillnaderna i gruppen medlemmar på Qruiser och förmodligen även i homo/bi-samhället i stort har vi tagit fram en jämförelse mellan homosexuella kvinnor respektive homosexuella män.
Bland lesbiska (651 av de svarande) får Feministiskt initiativ hela 8,6% i stöd, Socialdemokraterna är största parti med 21% följt av Miljöpartiet på 19,5% och Vänsterpartiet på 17,2%. Moderaterna får endast 9,5%, Folkpartiet 6,1% och Centerpartiet 2,6%. Sverigedemokraterna hamnar på 2%, Piratpartiet på 1,5% och Kristdemokraterna på 0,2%.

Bögarna (1702 av de svarande) däremot är tydliga anhängare av Alliansen. Här får Moderaterna 30,2%, Socialdemokraterna 17,9%, Folkpartiet 13,2%, Miljöpartiet 12,5%, Vänsterpartiet 5,9%, Centerpartiet 4,7%, Sverigedemokraterna 4,1%, Piratpartiet 1,7%, Feministiskt initiativ 1,4% och slutligen Kristdemokraterna 0,8%.

Ytterligare en parameter är åldersgrupperna. Ser vi på alla svarande är det tydligt att de yngre – upp till 30 – lutar mer åt de Rödgröna (47% mot 25.9%), släpper in Feministiskt initiativ (4,7%) liksom Sverigedemokraterna (5,4%) i riksdagen och ger Piratpartiet 3,3%. Den äldsta gruppen, 50 och uppåt lutar åt Alliansen (50,6% mot 34,6), ratar såväl Piratpartiet som Fi och ger Sverigedemokraterna hela 7,2% stöd. Och de mellan 30-50 ligger mitt emellan de två ”ytterligheterna”.

Viktigaste områden för hbt-rörelsen att arbeta med enligt homo/bisexuella kvinnor
Om homo/bisexuella mäns svar

I synen på vilka områden som är viktigast för den hbt-politiska rörelsen att driva märks också en stor skillnad mellan homo/bi-kvinnor respektive män. Av homo/bi-kvinnorna anser 29% familjefrågor som viktigast, motsvarande för homo/bi-män är 13,7%. Männen lyfter främst hatbrotten (25,9%) och hiv-frågorna får 8,4% mot kvinnornas 1%.

Att Sverigedemokraterna som likt det i undersökningen närmast utraderade partiet Kristdemokraterna, har en negativ hållning till hbt-reformer ändå får så pass stort stöd att de passerar 4%-gränsen i alla grupper utom lesbiska är anmärkningsvärt. Partiet har dock i år aktivt arbetat med att bearbeta hbt-gruppen via debattartiklar, gayklubbar och debatter och klubbar på Qruiser.
Tittar man på hur de homosexuella som sympatiserar med Sd anger vilket politiskt område som är viktigast för hbt-rörelsen att arbeta med så svarar hela 34,1% hatbrott. Endast 7,1% svarar asylfrågor som man kan anta i detta sammanhang handlar om en negativ syn på invandring. Tittar man på hela Sd-gruppen så anger 21,5% hatbrott, medan 11,4% anger asylfrågor. En tolkning av detta kan vara att de homosexuella som lägger sin röst på Sd, trots deras uppenbart negativa syn på hbt-reformer, tagit till sig partiets utmålande av ”muslimer” som ett hot mot bland annat hbt-gruppen.

Viktigast fråga för hbt-rörelsen enligt alla deltagare i undersökningen på Qruiser. Endast ett svar kunde ges.

För alla svarande oberoende av parti hamnar just hatbrott som den viktigaste frågan för hbt-rörelsen att driva i topp med 22,5% och asylfågan, som här för de flesta kan antas handla om att arbeta för bland annat hbt-personers möjlighet att få skydd i Sverige, prioriteras av 5,1%.
För hela gruppen angav 18,5% familjefrågor som viktigaste område för hbt-rörelsen följt av utbildningsfrågor på 10,9%. Därefter kommer vård med 8% som angav detta som viktigast. Transfrågor, som fått ett stort politiskt genomslag i årets valrörelse anses viktigast endast av 3%. I gruppen transpersoner var dock denna fråga viktigast för hela 42,5%.

4217 svarade på Qruisers frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val idag. 2006 svarade 4573 på samma fråga. Köns- och åldersfördelningen mellan de svarande är likartade i de två undersökningarna, drygt 36% kvinnor drygt 61% män och knappt 3% transpersoner. I årets undersökning var 14,8% av de svarande mellan 18-20 år, knappt 32% 20-30, 21% 30-40, 17,5% 41-50, 9,5% 50-60 och 5,2% över 60.
Strax över hälften av de som svarat bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö, knappt 26% i stad med 50′ upp till 250’ invånare och drygt 22% i stad eller ort med färre än 50 000 invånare. Den geografiska fördelningen var likartad 2006.
Erbjudande om att delta i undersökningen 2010 visades måndag till onsdag för slumpvis utvalda personer som loggade in på communityt Qruiser. Svarsfrekvensen var 97,7%.
Undersökningen är inte vetenskapligt genomförd utan kan ses som en värdemätare av politiska stämningar bland homo- och bisexuella och bland Qruisers medlemmar.
Undersökningarna genomfördes med verktyget Easyresearch.