Samkönade föräldrar, i alla fall om det handlar om två kvinnor, är klart bättre på att dela lika på föräldrapenningen jämfört med olikkönade föräldrapar. Det framgår av en jämförelse som Försäkringskassan gjort gällande barn födda 2014 till 2018 och de som är sammanboende under barnets första två år. .

41% av föräldrapar bestående av två mammor delade på ett jämställt vis föräldrapenningen medan det för par med en mamma och en pappa endast var 18% som klarade det. Även när Försäkringskassan jämförde gruppen högutbildade, där jämställt uttag av föräldrapenning är vanligare var samkönade par ändå mer jämställda, 49% ot 29%.

Även när det gäller andra parametrar som påverkar hur vanligt det är att uttaget av föräldrapenning är jämställt mellan de två föräldrarna är samkönade par, med två kvinnor som föräldrar, överrepresenterade. Studien visar även att samkönade föräldrar i högre grad har en jämn inkomstfördelning och att bägge i paret har en eftergymnasial utbildning. Oavsett om de två föräldrarna i paret har en jämn, ojämn eller mycket ojämn inkomstfördelning så delar de samkönade paren mer jämställt på föräldrapenningen.

I sammanställningen framgår att medelåldern bland de samkönade föräldrarna när barnet föds är 34 år, medan det för olikkönade åar är 32 år.

Försäkringskassan tror att orsaken kan vara att samkönade par kan ha planerat sitt för i högre grad än vad gäller för olikkönade par. En annan förklaring kan, menar Försäkringskassan, vara parens könssammansättning. Såväl samhällets som arbetsmarknadens förväntningar på kvinnor respektive män ser olika ut och leder till att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldrapenning jämfört med män.  ”I samkönade föräldrapar med två kvinnor är det därför mer sannolikt att båda tar ut föräldrapenning”, skriver Försäkringskassan i sin analys.

I studien redovisas inte par där föräldrarna är två män.

– Underlaget för samkönade föräldrapar med två män var betydligt mindre och vi valde därför att inte ta med männen i analysen utan fokuserade istället på att jämföra de kvinnligt samkönade föräldraparen med de olikkönade, berättar Alma Wennemo Lanninger på Försäkringskassans analysavdelning för QX och uppger vidare att totalt är underlaget för studien 1 110 kvinnligt samkönade föräldrapar och 437 422 olikkönade föräldrapar.