Trots att ungefär 8500 personer lever med hiv i Sverige så finns det endast ett fåtal studier om hur det är att åldras med hiv. Därför har Högskolan i Borås, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, genomfört en forskningsöversikt och en intervjustudie som belyser erfarenheter hos äldre hiv-positiva personer i Sverige.

Även om de flesta som lever med hiv i Sverige har en välinställd behandling, är hiv något som ständigt gör sig påmint i vardagen genom symptom, medicinering, vårdbesök eller stigmatiserande attityder. I forskningen framkommer det att stigmatisering är vanligt bland de intervjuade.
– Det är viktigt att lyfta fram den här gruppen individer som riskerar sämre bemötande och stigmatisering i vården, säger Ewa Carlsson Lalloo, universitetslektor och projektledare för studierna, i ett pressmeddelande.

Ewa betonar vikten av att utbilda vården.
– Kunskaper behövs om dessa individers behov, både i vården och för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Här behövs utbildningsinsatser, både om vården, men också om vikten av kommunikation och bemötande för att undvika stigmatiserande attityder och förebygga diskriminering.

Med en åldrande befolkning där allt fler lever längre med hiv kommer behovet av vård och omsorg för denna grupp att öka.
– Att leva med hiv kan i vissa situationer bli en börda, det kan handla om att det kan vara svårt att prata öppet om sjukdomen, oro över att inte kunna sköta sin medicinering eller situationer när det uppstår en rädsla för att viruset kan överföras.

Läs mer om studien här.