”Razzia” mot Venhälsan oroar

Artikel i Reporter november 1991

Smittskyddet i Stockholm genomförde i september ett oanmält besök på Venhälsan där man krävde att få ut journaler över några personer anmäöda för att ”medvetet och systematiskt” sprida hiv.

Aktionen betecknas som en ren razzia av de inblandade.

Detta skapade stark oro hos de berörda och hos politiker. Act Up blockerade aids-delegationen i protest och krävde en omarbetning av smittskyddslagen.

Anmälan, som är riktad mot fjorton personer, är skriven av en privatperson i samarbete med hans psykiater. Anmälan är utformad som en listning av personer anmälaren antingen haft sexuell kontakt med eller hört/hört talas om ska ha uttalat att inte ha säkrare sex. Anmälaren går så långt att han skriver:

Sammanfattningsvis kan sägas om Positiva Gruppen att i stort sett samtliga tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar har ägnat sig åt osäker sex och fortfarande gör det. Det sker på ett medvetet och systematiskt sätt, och bidrar naturligtvis till att öka medlemsantalet i gruppen.

Rolf Veidahl, före detta ordförande i Positiva Gruppen och en av de som anmälts menar att det är konstigt att anmälan tagits på allvar av aids-delegationen och smittskyddsläkarna. Han säger att två av de anmälda männen inte är hiv-positiva.
– Man borde ifrågasätta riktigheten i anmälan, säger Veidahl. Därefter kunde man önskat att de tagit kontakt med oss enskilda istället för att gå tillväga på det här sättet. Jag känner mej kränkt och fruktansvärt förbannad, säger han.

Tommy Ek arbetar med Positiva Gruppens jourverksamhet och är ytterligare en av de som nämns i anmälan. Han har nu valt att göra en motanmälan där han yrkar på förtal.
– Jag gör det för min egen skull och för att Positiva Gruppen skall kunna ha underlag om en liknande händelse inträffar igen. En ”sjuk” människa ska inte kunna rasera en hel grupps arbete.

INTEGRITET BRUTEN

Tommy Ek förklarar att hans integritet och sekretess nu är bruten och därmed är skadan redan mycket stor. Han väljer ändå att gå igenom den process en eventuell rättegång kommer att innebära då, som han säger, han vet att han har rent mjöl i påsen.

Evert Taube-statyn fick Act Up T-Shirt av Matti

– Våra vänner dör. Det är där vårt engagemang måste ligga. Vi ska inte behöva lägga ner tid på sådan här skit, säger han.

Många pekar på faran i det som hänt. Det oanmälda besöket på Venhälsan, då en advokat och en kurator krävde att få se journalerna, och fick det, kan leda till att människor inte vågar testa sig samt att förtroendet för hälso- och sjukvården sjunkit dramatiskt. Bland annat säger nybildade Act Up detta och uppmanade vid en aktion i Stockholm alla att anmäla sin personliga fiende – en aktion för att visa på det man såg som angiverimentalitet i Sverige.

Detta har smittskyddsläkaren Brith Christensson i Stockholm ingen förståelse för.
– Detta är en missuppfattning. Det finns ingen anledning till oro, säger hon till Reporter.

– Om det i förlängningen kan leda till en tvångsisolering finns det väl anledning för det berörda personerna att känna oro?

– Okunnighet, svarar Christenson. Det är en lång procedur som läggs till grund för en eventuell isolering.

”INGEN RAZZIA”

På frågan om det oanmälda besöket på Venhälsan, som personalen kallat razzialiknande, är ett tecken på att smittskyddet inte litar på Venhälsan svarar hon:
– Det är helt felaktigt att kalla det en razzia. Allt gick lugnt och stillsamt till. Det här var en ren rutinåtgärd, det är inget märkvärdigt med det. Att vi inte hörde av oss i förväg beror väl på tidsbrist. Vi misstror inte Venhälsan.

En del av de anmälda fjorton personerna har från smittskyddet fått brev där man säger att utredningen är nedlagd.

– Innebär detta att alla kommer att få ”fribrev”?
– Det kan jag inte svara på. Det är inte klart ännu. Vi tar ställning i varje enskilt fall.

HIV UT UR LAGEN

Flera politiker har reagerat hårt mot lagen och på det sätt den använts efter händelserna på Venhälsan.
– Det nu inträffade styrker min åsikt ytterligare i att man bör utarbeta ett nytt lagförslag, säger Barbro Westerholm, Folkpartiet liberalerna. Efter de här händelserna riskerar vi att hiv-smittade döljer sin sjukdom. Detta innebär en större risk för samhället. Vi kan inte ha en lag som skrämmer människor från sjukvården och testning. Hiv passar inte in i smittskyddslagen.

– Lagen som den ser ut idag, fortsätter hon, motverkar sitt syfte. Vi har fört fram den åsikten till regeringskansliet och statssekreteraren. Jag förutsätter att saken tas upp, detta får inte vänta. Det är ytterligare angeläget att snabbt få en ändring, säger hon.

Westerholm får medhåll från Vänsterpartiets Berit Eriksson. Hon berättar att en motion har lagts fram där man skall beredas möjlighet att ändra i lagen.
– Att hiv är inskrivet i smittskyddslagen är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt, säger Eriksson. Den som uppsåtligen sprider smitta skall hanteras under brottsbalken.

Den nya socialdemokratiska riksdagsmannen Kent Carlsson är ytterligare en politiker som strakt reagerat på tillämpningen av lagen.
– Att smittskyddsläkarna får möjlighet att gå in i journalerna är livsfarligt, säger han till Reporter.

Också Carlsson pekar på att om anonymiteten bryts så kommer det att leda till en ökad smittspridning.
– Hiv måste ut ur smittskyddslagen, säger han och förklarar att han kommer att arbeta vidare på en lagändring.

En av de drivande, Janne Paasio, intervjuades av media.

Nyhetstexten i samma nummer av Reporter, november 1991:

Ett trettiotal personer från nybildade Act Up i Stockholm blockerade ingången till Aids-Delegationens hus på Järntorget i Stockholm den 1:a oktober. Man krävde att HIV ska tas bort ur smittskyddslagen och att kampen ska föras mot aids – inte hiv-positiva.

Bakgrunden är att Smittskyddsläkaren Per Lundbergh i Stockholm fredagen den 20 september genomförde en razzia mot aids-kliniken Venhälsan och krävde ut journaler från ett antal anmälda hiv-positiva. Tidigare i september anmäldes sammanlagt 14 HIV-positiva inom olika organisationer för att ”medvetet och systematiskt” sprida smitta. Alla före detta och nuvarande styrelsemedlemmar i Positiva Gruppen anklagas.

Act Up-aktivisterna menar att Smittskyddsläkaren nu använder smittskyddslagen på det sätt man alltid fruktat: på grundval av skvaller genomförs razzior mot aids-kliniker. Gruppen menar att detta blir ett hot både mot rättssäkerheten och de hiv-positiva. Act Up planerar fortsatta aktioner inom snar framtid.