– Vi vill sätta hbtq-frågorna i fokus under valrörelsen och hoppas på klara besked från partierna, sa Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL inför Almedalsveckans start där förbundet tillsammans med RFSL Ungdom arbetat för att lyfta hbtq-frågor i det myller av utspel och debatter som pågår i Visby.
– Unga hbtq-personers rättigheter borde vara en oerhört viktig fråga för politikerna, där mycket återstår att göra för att till exempel komma tillrätta med diskriminering och trakasserier i skolan, sa Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.
De fem frågorna man arbetar med inför höstens riksdagsval är att få till stånd en rättssäker asylprövning.
– Vi ser en ökad närvaro av rasistiska krafter i många europeiska länder, och vi vill därför vara en tydligare röst för vikten av att hbtq-rörelsen aldrig låter sig användas för rasistiska syften. En vunnen rättighet för hbtq-personer på någon annan grupps bekostnad är ingen seger, formulerade Ulrika Westerlund, förbundens politik och lyfter det man uppfattar som en rättsosäker asylprövning fylld av motsägelser där krav på att leva ”dolt” fortfarande används i motiven att neka asyl för hbtq-personer.
– Det är orimligt att skicka tillbaka personer med motiveringen att de ska söka myndigheternas skydd i länder, eller regioner där dessa kriminaliserar hbtq-personer och har skyldighet att vidta åtgärder mot dem, säger Aino Gröndahl som är asyljurist vid RFSL och offentligt biträde åt asylsökande hbtq-personer.
Man har även lyft hälsofrågor inkluderat att få leva ”ett liv fritt från våld”.
– Sverige har elva breda folkhälsomål som ska ange riktningen för kommuner och landstings folkhälsoarbete. Nationella styrdokument på folkhälsoområdet lyfter att särskilt utsatta grupper är viktiga att nå i folkhälsoarbetet. Trots detta finns det mycket få konkreta insatser som riktar sig till hbtq-personer. Det är inte acceptabelt, menar Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL och lyfter inom hälsofältet även den svenska smittskyddslagstiftningen och behovet av att rikta hivpreventiva åtgärder riktat till de grupper som är hårdast drabbade.
– Det viktigaste budskapet är att alla har ett gemensamt ansvar för att viruset inte sprids, säger Christian Antoni Möllerop om den svenska smittskyddslagstiftningen.
– Du kan aldrig veta om en person du möter lever med hiv eller ej, eftersom personen kanske inte vet det själv. Som en anpassning till det nya kunskapsläget och för att säkerställa en likabehandling av alla som lever med hiv, måste lagstiftningen ses över.
Under fredagen presenterade RFSL sina krav när det handlar om familjefrågor. – – – En könsneutral föräldraskapspresumtion är ett av våra grundkrav. Den frågan har utretts grundligt redan 2007 och är nu på väg att utredas ytterligare en gång. En sådan reform skulle leda till att alla barn som är föds inom ett äktenskap alltid skulle ha två juridiska föräldrar från födseln, inte bara barn inom olikkönade äktenskap, och därmed bättre juridisk grundtrygghet. Det är inte ett särskilt radikalt krav och det är märkligt att det inte redan genomförts, säger Ulrika Westerlund och lyfte även möjligheten att reglera familjer med fler än två föräldrar, surrogatmödraskapsfrågan, ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning eller adoption liksom förbudet mot embryodonation som försvårar föräldraskap för tjejpar och transkillar.
RFSL lyfter även de problem som transpersoner som är föräldrar har med att registreras med rätt könsangivelse hos Skatteverket.
– Det har alltid funnits andra sorters familjer än mamma, pappa, barn. Det är dags för lagstiftaren att ta sitt ansvar och anpassa lagstiftningen till verkligheten, menar Ulrika Westerlund.
Förbundet fortsätter att lyfta sina politiska krav inför höstens val under lördagen och söndagen.