Miljöpartiet vill bekämpa transfobin i samhället. Idéer om att alla föds till antingen man eller kvinna och lever utifrån det könet, och att de som inte passar i de snäva föreställningarna ska tvingas anpassa sig, gör att många transpersoner utsätts för hatbrott. Lagen räcker i dag inte till och de som utför hatbrotten kommer undan. Vi vill snarast ändra lagen så att våld, hot och trakasserier på grund av könsidentitet och könsuttryck omfattas av hets- och hatbrottslagstiftningen. Miljöpartiet vill att queer- och transpersoner som inte vill definiera sig som man eller kvinna får möjligheten till ett tredje juridiskt kön. Det skapar även förutsättningar för könsneutrala personnummer vilket inte varje dag i varje situation avslöjar en persons kön och minskar därför diskriminering i vardagen.

Transpersoner ska också precis som andra grupper som tvångssteriliserats av staten få en offentlig ursäkt och skadestånd. Staten har gjort ett allvarligt fel och de drabbade måste få upprättelse. Juristen Kerstin Burman har tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala gjort ett fantastiskt arbete. De ska inte behöva driva frågan vidare till domstol. Därför har Miljöpartiet redan i sin budget hösten 2013 avsatt medel som garanterar att staten kan betala skadestånd till de som utsatts.

Miljöpartiet vill skapa fler trygga mötesplatser för unga hbtq-personer där alla får vara sig själva. Ungdomsstyrelsens rapport ”Hon Hen Han” visar tydligt att hbtq-ungdomar har en sämre hälsa jämfört med befolkningen i stort. Det handlar inte minst om en sämre psykisk hälsa, framför allt till följd av trakasserier både i skolan och på fritiden.

Unga transpersoner utsätts i högre grad än andra unga för kränkande behandling, våld och hot om våld både utom och inom familjen. Bland unga transpersoner har 27 procent någon gång försökt ta sitt liv. Det är alarmerande siffror. Att ha tillgång till en frizon där en kan känna sig trygg och slippa bli ifrågasatt på grund av sin könsidentitet eller könsuttryck är därmed livsviktigt. Särskilda samtalsgrupper och mötesplatser för unga transpersoner bör finnas runt om i hela landet.

Vi vill se utbildningssatsningar i normkritiskt bemötande och stärkt hbtq-kunskap för att ingen ska diskrimineras i sitt möte med skola, vård och omsorg. Normkritisk pedagogik i skolan skapar en trygg miljö för alla elever. Sexualundervisningen måste vara inkluderande. Högskoleutbildningar behöver höja hbtq-kompetensen hos bland annat läkare, sjuksköterskor, lärare, socionomer och psykologer. Kunskap inom hbtq ska ingå i respektive examen. Fortbildning och kompetenshöjande insatser behöver genomföras inom hela vårdsektorn och inom kommunernas olika verksamheter.

Den viktigaste frågan för Miljöpartiet för att förbättra situationen för unga transpersoner är att avskaffa 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön, vilket vi även länge har drivit i riksdagen. För unga transpersoner minskar risken att bli utsatta för diskriminering och trakasserier. Ingen 16-årig transperson ska behöva tvångsoutas på grund av statens klåfingrighet.

Alla individer har rätten att definiera sig själva.