I måndags var det QX GayGala – en kväll där personer hyllas och lyfts fram, personer som kämpar, hjältar och goda föredömen inom genrer som rör och berör regnbågssamhället. Alla personer som lyfter HBTQ-personer rättigheter förtjänar att hyllas och politiker ska dra sitt strå till stacken för att stärka HBQT-personer rättigheter.

Vi moderater lyfter idag föräldraskapet. Vi moderater menar att ansvarsfulla vuxna som vill bli föräldrar, ska ges stöd till det så långt som möjligt. Ett ansvarsfullt föräldraskap handlar om förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg. Moderaterna vill därför tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Genom att tillåta och reglera detta så får kvinnor friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän att bli förälder. Vi moderater har stor tilltro till att människor kan fatta väl grundade och avvägda beslut, och ta ansvar för besluten. Den uppfattningen delar vi tyvärr med för få andra politiska partier.

Vi välkomnar de steg som tagits för att hjälpa fler till möjligheten att bli föräldrar. Moderaterna står bland annat bakom rätten för ensamstående kvinnor och samkönade par att genomgå assisterad befruktning. För just ensamstående kvinnor blev detta en möjlighet så sent som 2016 i Sverige, medan det varit tillåtet i vårt grannland Danmark i många år. Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att fler barn ska få växa upp i kärleksfulla familjer där barnet är högst efterlängtat och beslutet att bli förälder är ordentlig genomtänkt. Därför vill vi tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige.

Att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige är i grunden en självklarhet för oss moderater då valfrihet och egenmakt är starka ledord för oss. Politiker får aldrig gömma sig bakom argumentet att juridiken är för krånglig eller bakom en påstådd välvilja gentemot kvinnor. Vuxna kvinnor har rätt till sin egen kropp och ska inte fråntas rätten att själva bestämma. Plånboken ska inte avgöra möjligheten att bli förälder, så är fallet i dag då surrogatmoderskap i andra länder kostar stora summor pengar. Det hade istället varit rimligt att altruistiskt surrogatmoderskap hade tillåtits och reglerats i Sverige.

 

Altruistiska surrogatmoderskap hade kunnat förverkliga många HBTQ-personers längtan efter att bli föräldrar. Men också många som lider av ofrivillig barnlöshet. Definitionen av ofrivillig barnlöshet är när ett heterosexuellt par som försökt bli gravida genom att ha oskyddat samlag i ett år utan att lyckas. Vet du att ofrivillig barnlöshet är en sjukdom? Redan 1997 klassificerades ofrivillig barnlöshet som en sjukdom av världshälsoorganisationen WHO. Det är nog få sjukdomar i Sverige möter så mycket okunskap och fördomar som just ofrivillig barnlöshet. Det är dags att prioritera ofrivillig barnlöshet på den politiska agendan. Ofrivillig barnlöshet förminskas alltför ofta till ett lyxproblem. Trots att antalet drabbade och sättet det drabbar människor gällande deras livskvalitet, arbete och relationer vittnar om att detta verkligen handlar om en folksjukdom.

Genom att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige skulle vi hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par och dessutom förbättra möjligheterna för HBTQ-personer att bilda familj.

Reglerna om surrogatmoderskap måste dock utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar inte förekommer. Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna.

De familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska ha samma självklara trygghet som alla andra familjer. Men tyvärr finns idag många rättsliga oklarheter. Det finns många vittnesmål om utdragna och ovissa processer hos myndigheter och kommuner. Detta är inte acceptabelt. Här behöver lagstiftningen förtydligas.

Surrogatmoderskap behöver inte förbud – det behövs i stället spelregler! Det är nu hög tid att besluta om dessa spelregler – så att fler barn får möjlighet att växa upp i kärleksfulla familjer!