Katarina Boyes och Marie Evertssons forskning rör sig bortom den heteronormativa aspekten. De upplevde att man inte undersökt skillnaden mellan bland annat fördelning av föräldraledighet och lönegapet för de i samkönade relationer jämfört med straighta relationer.

Därför har de studerat par som fått sitt första barn mellan 2003-2011 för att se hur de delat upp föräldraledigheten och om det skiljer sig åt när de i lesbiska relationer jämförs med de i straighta relationer. Målet med studien är dels att vidga fokus till icke-heteronormativa familjer, dels att undersöka familjesociologiska teorier.

– Genom att jämföra par som lever i heterosexuella relationer med de som lever i lesbiska relationer kan vi ifrågasätta och delvis testa etablerade teorier om arbetsfördelningen i och utanför hemmet. En nackdel är dock att vi måste förlita oss på den information som finns i register. Vi vet inte hur individer identifierar sig då de antingen är registrerade som kvinna eller som man i de data vi använder.

Studien visar att lesbiska par(definierade som samkönade i register) delar upp föräldraledigheten mer jämlikt. Detta bidrar också till att lesbiska par ofta har ett mindre lönegap än de i heterosexuella par även efter att de fått barn. I en nyligen publicerad studie tittade de på faktorer som kan ha betydelse för vem som bär det första barnet. De finner att det är vanligare att de med relativt goda inkomster skaffar barn men något som Boye och Evertsson upplevde som förvånande i studien var att det inte finns något vidare samband mellan inkomst och vem som bär barnet.

– Lesbiska par har mer lika inkomster redan inledningsvis, innan de får barn. Samtidigt delar de föräldraledigheten mer lika än vad olikkönade par gör. Detta är något vi studerat i en artikel som publicerades i tidskriften European Sociological Review 2018. Sammantaget bidrar det till att inkomstgapet inom paret blir mindre i lesbiska par även efter att de fått barn. Inkomstgapet är något vi studerar i ett pågående arbete tillsammans med kollegor.

Hur hoppas ni att den här studien kan hjälpa föräldrar?

– Syftet är egentligen inte att hjälpa föräldrar. Vi pekar dock på bristen på mer storskaliga studier av lesbiska par och deras fördelning av betalt, obetalt och omvårdande arbete jämfört med all den forskning som finns om arbetsfördelningen i heterosexuella par. Kvantitativa studier av samkönade par finns, även om de är få, men mycket värdefull forskning har gjorts med hjälp av småskaliga intervjustudier. För att kunna dra slutsatser om generella mönster behövs dock mer storskaliga data och studier.

Lesbiska par verkar också ofta planera för att skaffa två barn, och då man kan dela på graviditeterna, något som också bidrar till ett mer jämställt upplägg av föräldraledighet.