Att flertalet beslut i Bygg- och miljönämnden innehåller någon komponent av politik är kanske en nyhet för Leif Rosvall (SD), ordförande i denna nämnd. Plan- och bygglagen (PBL) lämnar generösa utrymmen för lokala beslutsfattare att bedöma vilka åtgärder som anses passa in och inte. I vårt bygglovsärende baseras förvaltningens förslag till beslut endast på sådan bedömning (det sk utformningskravet). Inga lagliga hinder föreligger för att bevilja bygglov.

Rosvall är förtroendevald ordförande i Bygg- och miljönämnden på helt frivillig basis. Om han tycker att det är jobbigt att hantera ärenden som avviker från hans politiska uppfattning om vad som är god utformning, är han naturligtvis fri att lämna sin plats till förmån för framåtsiktande, kreativa krafter.

Rosvall menar att vår bygglovsansökan inte är schysst. Menar Rosvall att vi skall stämma av med hans väljare innan vi skickar in nästa ansökan om bygglov? Är det Rosvalls definition av demokrati?

”Vill ha ordning och reda”

”Vill ha ordning och reda”, säger Rosvall. Förutom tidigare påtalade brister i insyn (”administrativt misstag”), finns det ytterligare frågor att ställa kring hur den demokratiska processen hanteras i Hörby kommun.

Samtliga bygglovsärenden som var uppe till beslut på nämndens möte den 21 januari och vars tjänsteskrivelser var publicerade i Medborgarportalen, var undertecknade av en tjänsteman. Utom vårt. Är det överhuvudtaget en tjänsteman som har skrivit tjänsteskrivelsen i vårt ärende? Eller är det månne Rosvall själv som har varit framme med pennan? Eller är det så att några färgglada penseldrag på en grå fasad är en oväntat öm tå?

Vad är kostnaden för demokrati?

Hörby kommun har sedan år 2019 fasta kostnader för flertalet typer av bygglovsärenden. För ansökningar som avslås gäller dock timdebitering à 1025 SEK. I vårt ärende har handläggaren föreslagit att debitera 7175 SEK. Dvs man anser att ärendet har krävt sju timmar att hantera.

Med tanke på ärendets ringa komplexitet, tycker vi att det är ganska generöst tilltagen mängd tid. Och vi har inget emot att betala denna summa för att få en demokratisk prövning av en fråga som har en djupt seriös botten. Vad har Leif Rosvall egentligen gjort all den ”massa tid” han har lagt på ärendet?

Debitering enligt ovan skall för övrigt ske enligt självkostnadsprincipen. Det är ett hån mot alla småföretagare i Hörby kommun att kommunens verksamhet skall anses kosta 1025 SEK per timme. Och då pratar vi rent administrativa tjänster. Det tyder på en ohygglig ineffektivitet. Kanske något för det lokala styret att sätta tänderna i?

Ytterligare ironi är fakturabilagans text: ”Om du har några frågor om kostnaden ta gärna kontakt med din handläggare”. Vem det nu är?