Den partner som inte bär barnet i ett samkönat förhållande kommer nu blir förälder automatiskt när barnet föds, man behöver alltså inte längre ansöka om att bli förälder, enligt ett beslut från regeringen.

– Förslagen i lagråds­remissen är ännu ett viktigt led i regeringens arbete med att skapa en mer inklu­derande lag­stiftning för olika familje­konstella­tioner och säker­ställa hbtqi-personers lika rättig­heter och möjlig­heter. Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett sam­hälle som inte gör skill­nad på personer beroende på kön eller sexuell läggning, säger jäm­ställd­hets­minister Märta Stenevi.

Den här förändringen i föräldrabalken innebär att man tar ett steg framåt vad gäller hbtq-personers rättigheter, även om det ännu inte ser lika ut för heterosexuella par som för samkönade.

– Rent praktiskt gör det att den andra föräldern får en snabbare väg till bekräftat föräldraskap, säger Märta Stenevi.

Barnet i fokus

Det här kommer betyda att barnet knyts rent juridiskt till båda föräldrarna direkt. I heterosexuella gifta par antas pappan vara förälder till det barn som föds inom förhållandet och man behöver inte göra ytterligare ansökan. Det här kommer nu också gälla för samkönade par.

Förändringen gäller även par som är gifta eller registrerade partners och där båda eller den ena ändrat könstillhörighet.

Skatteverket har fått i uppdrag att ta fram en tjänst där man kan bekräfta föräldraskapet, så att ogifta par ska slippa gå till socialkontoret för att den som inte fött barnet ska registrera sig som förälder.

Reglerna planeras införas 1 januari 2022, 17 år efter att lesbiska par fick rätt till assisterad befruktning i Sverige.

– Vi kan konstatera att normer och föreställningar om vad en familj är förflyttar sig långsammare än man kan önska. Sedan har de steg som tagits på vägen gjort lagstiftningen ganska splittrad. Den är ett lapptäcke av många tilläggsregler och särregler, säger Märta Stenevi.

Det pågår nu en utredning om hur föräldrabalken ska bli ännu mer jämlik, den väntas vara klar i sommar.