Medan flera nomineringsgrupper och partier väljer att lyfta fram hbtqi-personers plats i Svenska kyrkan väljer andra att fokusera på annat. En av de stridsfrågor som funnits länge, och som bubblar i årets Kyrkoval, är synen på prästers rätt att inte viga samkönade par. En majoritet av sittande Kyrkomöte står nu bakom inställningen att nya präster inte skall ges möjligheten att neka vigsel för samkönade par.

Inför söndagens val citerar QX här de delar av valprogrammen som berör hbtqi-frågor.

Öppen Kyrka, startad 2001. Kyrklig nomineringsgrupp sedan 2001
Gått från 3 mandat i Kyrkomötet 2001 till 11 mandat 2017

Vi har strävat efter och drivit frågan om rätten att vigas till diakon, präst och biskop oaktat kön och vill att alla präster på sikt ska vara beredda att viga par oberoende av parets könsidentiteter och/eller sexuella läggning.
En vigsel är i första hand till för parets skull och då är det inget konstigt med att vigselförrättarens egen syn på saken får stå tillbaka.”

Vänstern i Svenska Kyrkan, Kyrklig nomineringsgrupp sedan 2004
Gått från 3 mandat i Kyrkomötet 2005 till 9 mandat 2017

ViSK vill verka för en kyrka där alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt ålder har samma rätt och värde.
ViSK vill stärka arbetet för HBTQI-personers rätt till helt och fullt deltagande i all kyrklig verksamhet.”

De säger även: ”Det är enligt svensk lag olagligt att diskriminera homosexuella. Därför ska alla präster viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.”

Sverigedemokraterna.  Riksdagspartiets nomineringsgrupp.
Gått från 2 mandat 2001 till 24 mandat 2017

Att äktenskapet öppnas för samkönade par har partiet varit aktiva motståndare till i tidigare valkampanjer. Idag nämns inte detta i valkampanjen. Däremot skriver de i sin valplattform att:  Kyrkan bör motsätta sig månggifte och andra fortsatta försök att underminera familj- och äktenskapsbegreppet”

I tidningen Dagen skrev Aron Emilsson, gruppledare för SD i Svenska kyrkan om prästers möjlighet att neka samkönade par vigsel: ”för att nå verklig frihet i frågan måste både präster ha frihet att följa sin personliga kristna tro i sin yrkesutövning och de personer som vill följa sin övertygelse om annan sexuell läggning ha frihet att göra det.”

Partipolitiskt obundna i Svensk Kyrkan. Kyrklig nomineringsgrupp, bildad 1987
Gått från 36 mandat i Kyrkomötet 2001 till 43 mandat 2017

Är positiva till kyrkans syn på äktenskapet och den lösning som finns idag för de som inte accepterar samkönad vigsel, dvs att det skall vara frivilligt att viga samkönade par: ”POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande. Hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan.”

Miljöpartister i Svenska kyrkan. Kyrklig nomineringsgrupp sedan 2005.
Gått från 4 mandat i Kyrkomötet 2005 till 6 mandat 2017

Församlingarnas arbete ska hbtqi-certifieras. Svensk lag är tydlig; samkönade par ska välkomnas till att vigas i Svenska kyrkan och samkönades barn ska välkomnas att döpas och respekteras fullt ut.” ”Utbildning i frågor som diskriminering och rasism samt inom hbtqi-området är grundläggande för ett likvärdigt bemötande hos församlingarnas anställda.”

Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Kyrklig nomineringsgrupp bildad 2004.
Gått från 17 mandat i Kyrkomötet 2005 till 7 mandat 2017

Motsatt sig samkönade äktenskap. Nämner inte frågor om hbtq specifikt förutom att i uppräkningen av alla lika värde utöver tro, kön, åsikter, ålder, ras, ekonomi, kunskap och handlingar även ”läggning” (dvs till skillnad från övriga partier som gör en uppräkning av diskrimineringsgrunder utesluter ordet ”sexuell”)

I Tidningen Dagens valdebatt svarade nomineringsgruppens Susanne Engstad Clarke att nya präster inte skall behöva lova att viga samkönade par.

Frimodig kyrka. Kyrklig nomineringsgrupp bildad 2005
Gått från 7 mandat 2005 till 10 mandat 2017

Nomineringsgruppen för de teologiskt konservativa inom Svenska kyrkan. Har motsatt sig att äktenskapet skall omfatta samkönade par.

HBTQI-frågor tas inte upp i nomineringsgruppens valplattform 2021, men deras budskap ”Ge Plats” och förklaringen ”Man känner sig utesluten på grund av skillnader i teologi, tradition och politik, språk, ålder och olika personliga utmaningar. ”, innefattar bland annat att de som inte vill viga samkönade par fortsatt skall tillåtas neka och ändå känna sig som del av kyrkan.

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan. Kyrklig nomineringsgrupp bildad 2003.
Gått från 15 mandat i Kyrkomötet 2005 till 7 mandat 2017.

I nomineringsgruppens handlingsprogram står: ”FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Det skall vara självklart att alla par, som önskar vigas kyrkligt, ska mötas välkomnande i alla församlingar.”
I Tidningen Dagens valdebatt svarade nomineringsgruppens talesperson Olov Lindquist att nya präster inte skall behöva lova att viga samkönade par.

Centerpartiet. Riksdagspartiets nomineringsgrupp.
Gått från 43 mandat 2001 till 34 mandat 2017

Vill att Svenska kyrkan skall behålla vigselrätten och att alla par som önskar ska kunna gifta sig kyrkligt. Citerar partiets värdegrund om lika rättigheter där bland annat ”sexuell läggning” och kön räknas in.
Partiet har tagit ställning för att alla nya präster skall gå med på att viga samkönade par.

Borgerligt alternativ. Bildades 2012 av kyrkopolitiker från moderaterna.
Gått från 31 mandat 2013 till 22 mandat 2017.

Lyfter inte frågor kring präster och vigsel av samkönade par eller andra hbtq-frågor i sitt valmanifest. Kritiserar uttalanden från kyrkan de anser är partipolitiska.
I handlingsprogrammet för 2022-2025 om en folk(ligare) kyrka skrivs om kyrkan som arbetsplats: ”. Ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller av andra skäl.”
Partiet har tagit ställning för att alla nya präster skall gå med på att viga samkönade par.

Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan. Riksdagspartiets nomineringsgrupp.
Gick från 74 mandat 2001 till 76 mandat 2017.

Lyfter jämställdhet och vigselfrågan bland sina fyra viktigaste punkter i valet. ” Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka.” Skriver de och gör Sverigedemokraterna till sin huvudmotståndare även i Kyrkovalet.
Partiet har tagit ställning för att alla nya präster skall gå med på att viga samkönade par.

Utöver dessa finns olika lokala partier beroende på vilket Stift du tillhör liksom ett parti som går till val på en anti-hbtq-agenda.