Familjepolitiken är ett bra exempel på hur lång tid det tar att bygga upp rättigheter. I decennier har regnbågsfamiljer tagit plats och krävt samma trygghet och skydd i lagen som andra familjer, men inte fått det. I takt med att vägarna till att bli förälder har blivit fler, har föräldralagstiftningen fått tillägg och ändringar. Reglerna har lappats och lagats. Reglerna är omoderna och svåra att överblicka, och regnbågsfamiljer pekas ut som sämre familjer i lagstiftningen. Det är oacceptabelt.

Nu har det äntligen kommit ett utredningsförslag som tar ett helhetsgrepp. Det går bland annat ut på att:

  • Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer inkluderande. Till exempel föreslås att den person som är gift med en person som föder barn, också ska vara förälder till barnet. Det är ett bra förslag.
  • Det ska införas en ny sorts av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör det enklare för föräldrar som inte erkänns juridiskt att kunna hantera frågor som gäller barnet. Fullmakten ska registreras i folkbokföringen. RFSL vill att det införs en möjlighet till fler vårdnadshavare än två, men i brist på detta är en ny fullmakt ett bra förslag som både sänder en tydlig signal och som konkret kan förbättra livet för många familjer.
  • Barnets rätt till alla sina föräldrar ska stärkas, genom nya regler om umgänge för föräldrar som inte erkänns juridiskt. RFSL ser positivt på detta även om det kommer bli viktigt att bevaka vilket genomslag detta får i praktiken.
  • Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestäms när en förälder går bort. Även detta ser RFSL som positivt, det är vid dödsfall som bristen på juridiskt erkännande kan spela som störst roll.
  • Det ska införas en tidsbegränsning om när man kan begära att ett föräldraskap ska hävas. Det gäller den förälder som inte fött barnet. RFSL har pekat på att dagens regler kan användas i t.ex. vårdnadstvister för att stänga ute en förälder. Nu föreslås en tidsbegränsning på tre år, vilket RFSL tycker är för långt men ett steg i rätt riktning.

Nu hoppas vi att regering och riksdag tar det här förslaget vidare så att det kan bli verklighet, så fort som möjligt. För det är bråttom. Bristen på skydd för regnbågsfamiljer är upprörande. Många barn och vuxna hamnar i kläm på grund av att vår lagstiftning inte tar hänsyn till olika sätt att bilda familj. Vi har rätt till samma trygghet och skydd som alla andra familjer.