De lagar som riktat sig mot ”uppmuntran eller porträttering” av det som kallas ”avvikelser i självidentifiering från kön vid födsel, förändring av kön eller homosexualitet” som kan nå personer under 18 år, vill nu EU-kommissionen skall prövas av EU-domstolen.

EU-kommissionen inledde sitt rättsliga förfarande för ett år sedan genom att skicka ett Letter of Intet. Eftersom kommissionen inte anser sig ha fått tillfredsställande svar på sina frågor, gick man vidare i det som nu landat i att den ungerska staten stäms.

Kommissionen ser lagarna som ett brott mot EUs grundläggande värderingar, specifikt Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, Europeiska unionens fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

De ungerska lagarna motiveras med att skydda barnen, men EU-kommissionen avslår detta resonemang i sitt pressmeddelande:

”Skyddet av barn är en absolut prioritet för EU och dess medlemsstater. Den ungerska lagen innehåller dock bestämmelser som inte är motiverade på grundval av att främja detta grundläggande intresse eller som är oproportionerliga för att uppnå det angivna målet. ”