En färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kartlägger bland annat unga hbtqi-personers skolsituation och undervisning om hbtqi. Hbtqi-elever har en arbetsmiljö som i många fall präglas av mobbning, trakasserier och våld från andra elever men också från skolpersonal. Rapporten visar också på hur bristfällig undervisningen är. De som intervjuats vittnar om att själva behöva ta initiativ för att få undervisning om hbtqi, att skolor är passiva i hbtqi-frågor och till och med att lärare bett elever undervisa om hbtqi-frågor för att de är hbtqi-personer. Det är fullständigt oacceptabelt.  Siffrorna talar klarspråk och det gör vi också. Vi kräver följande:

 1. Granskning av skolan

  Regeringen måste ge Skolinspektionen ett särskilt uppdrag att granska svensk skolas undervisning om hbtqi och bemötande av hbtqi-elever. MUCF:s rapport ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag”, Skolinspektionens tidigare granskningar och andra signaler visar på att idag är att arbetet är undermåligt, men vi behöver mer kunskap för att veta vilka åtgärder som är adekvata.

 2. Permanentning av MUCF:s uppdrag för en öppen och inkluderande skola

  Regeringen har gett MUCF ett uppdraget som syftar till att ge lärare, skolledare och annan skolpersonal verktyg för att arbeta med hbtqi-frågor och hbtqi-elever. Det har varit en enorm kraft i arbetet för en hbtqi-innkluderande skola. Men det finns inget permanent uppdrag för att främja en öppen och inkludernade skola. MUCF:s uppdrag bör permanentas och göras i nära samverkan med Skolverket.

 3. Förtydligande av värdegrundsuppdraget

  Skolans uppdrag att förmedla värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde är deras kanske viktigaste uppdrag. Hbtqi-perspektiv måste genomsyra det. Därför behöver arbetet med värdegrundsuppdraget ses över. Uppdraget behöver förtydligas och lärare måste ges verktyg för att kunna integrera uppdraget i ordinarie undervisning.

 4. Ny translag

  Vi vill se en modern könstillhörighetslag grundad i självbestämmande och kroppslig autonomi, som separerar medicin och juridik och som gör det möjligt för även unga transpersoner att ändra juridiskt kön samt införandet av ett tredje juridiskt kön. En sådan lag skulle till exempel göra det möjligt för elever som är transpersoner att ha rätt kön på klasslistor. Våra medlemmar och den samlade rörelsen för transpersoners rättigheter skriker efter en sådan lag. Regeringens lagrådsremiss är tyvärr en besvikelse. Det grundas i samma unkna syn på transpersoner och deras rättigheter som nuvarande lag från 1972. Vi hoppas att de ändrar sig. Om inte måste riksdagen agera för en könstillhörighetslag grundad i det här årtusendets värderingar.

Vi hbtqi-personer är extra utsatta i skolan och drabbas extra hårt när lärare inte har tillräckligt med tid och verktyg. Men vi är inte de enda som drabbas. Hela samhället drabbas när undervisningen om hbtqi är undermålig. Det krävs krafttag här och nu. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar.