Under Sverigedemokraternas pågående Landsdagar beslutades att avslå en motion där Lukas Karlsson från Sd i Västra Götaland ville ändra partiets syn på samkönade par som adoptanter bland annat med hänvisning till att ”det finns många familjer som har barn med samkönade föräldrar där barnet har tydliga moders- och fadersgestalter.” Sverigedemokraternas ställningstagande mot samkönade par som föräldrar med gemensam vårdnad motiveras just med att sådana par anses få en sämre uppväxt då man inte har en far och en mor.
Vid debatten under Landsdagarna underströks att partiet är ”socialkonservativt” och därmed fortsatt bör markera ett avståndstagande från dagens lagstiftning där par oavsett kön kan få hjälp med insemination och prövas som adoptanter.
Lukas Karlssons förslag att ändra fokus från föräldrarnas könstillhörighet till att barnet skall få växa upp i ett ”tryggt och kärleksfullt hem bör vara det som prioriteras”, avslogs av partistyrelsen som fick stöd av ombuden vid Landsdagarna.
Sverigedemokraternas vill därmed fortsatt avskaffa möjligheten för samkönade par och ensamstående att får hjälp med insemination och att prövas som adoptanter. Inte heller ”polyamorösa” skall få möjlighet att adoptera gemensamt eller få hjälp med insemination, menar SD fortsatt. Denna ”grupp” har idag inte någon möjlighet till detta.
Beslutet att inte ändra synen på samkönade familjebildningar togs på lördagskvällen och möttes av spridda applåder.
Även Mattias Bengtsson från Ulricehamn tog upp HBT-frågor vid Landsmötet. Han önskade ett förtydligande i partiets program kring dessa frågor för att motverka bilden av att partiet skall vara homofobt. Bengtsson menar i sin motion att partiet skall markera tydligt avstånd från ”homofoba och antidemokratiska” krafter som ”breder ut sig i samhället” genom att säga att det är en demokratisk rättighet att ”själv få välja sin livspartner”.
Partistyrelsen menar att dagens ställningstagande i samband med kravet att avskaffa möjligheten till insemination och adoption för samkönade par räcker. Där säger partiet att utöver detta krav så skall ”personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och ska straffas hårt.”