Vid lunch idag presenterade majoriteten i riksdagens civilutskott sitt förslag till en könsneutral äktenskapslagstiftning. Civilutskottets förslag till ny äktenskapsbalk liksom ändringar i andra lagar som rör makar lämnas nu över till Lagrådet som skall pröva att förslaget inte strider mot annan gällande lagstiftning.
Därefter skall förslaget om en könsneutral äktenskapslagstiftning antas av riksdagen.
I riksdagen är resan till att äktenskapsklockorna skall ringa även för samkönade par klappat och klart. I civilutskottet röstade alla ledamöter utom kristdemokraternas representant för det gemensamma förslaget och i Riksdagen finns en betryggande majoritet. Det som skulle kunna sätta käppar i hjulet är om Lagrådet hittar något lagtekniskt problem.
I och med att äktenskapet nu blir könsneutralt kommer de som redan ingått partnerskap att välja om man fortsatt vill leva som partnerskapsregistrerade eller om man vill att förhållande övergår till äktenskap. Efter den 1 maj 2009 kommer inga nya partnerskap att kunna ingås.
Två personer av samma kön kan nu oavsett om de är svenska medborgare eller ej, oavsett om de har hemvist i Sverige eller ej ansöka om att få ingå äktenskap. Prövning sker mot partners hemlands lagar, men om särskilda skäl finns kan de bli gifta under svensk lag. I Civilutskottets förslag skriver man att det kan uppstå problem när det gäller erkännandet av samkönade pars äktenskap. Detta gäller såväl i Norden där nu enbart Norge och Sverige har könsneutrala äktenskap som inom EU och internationellt. Civilutskottet skriver att detta får prövas efter vart.
I föräldrabalken kvarstår en särskiljande text mellan par av lika respektive olika par. Om ett barn föds i en heterosexuell relation blir hennes man automatiskt betraktad som far. I en lesbisk relation anses däremot inte partner automatiskt som moder. Vid insemination blir dock medmamman betraktad som moder efter samtycke.
När det gäller trossamfund kommer de som har vigselrätt inte att tvingas att även viga samkönade par. Inom Svenska kyrkan pågår en diskussion om man skall göra det möjligt för de präster som så vill att förrätta äktenskap även för samkönade par. Den frågan avgörs vid Kyrkomötet i höst. En inomkyrklig debatt pågår där nio biskopar nyligen föreslagit att kyrkan helt skall avsäga sig vigselrätten och i stället efter att en borgerlig ceremoni genomförts där äktenskapet ur samhällets synpunkt ingåtts, erbjuda ha en religiös ceremoni.
Redan idag finns en sådan välsignelse över ingånget partnerskap för samkönade par inom Svenska kyrkan.

Civilutskottets lagrådsremiss