Stress och psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle. En särskilt utsatt grupp är homo- och bisexuella samt transpersoner. För att minska den psykiska ohälsan behöver varje kommun ha en egen hbtq-policy.

Psykisk ohälsa och sjukdom syns inte utanpå och finns i alla grupper, men drabbar vissa särskilt hårt. Hbtq-personers utsatthet har varit känd sedan länge och tidigare i år kom mer bestämda siffror. Naturligtvis registrerar ingen ohälsa baserat på sexuell läggning, men Socialstyrelsen har kunnat följa upp ohälsan utifrån samkönade äktenskap. För män är risken för depression eller ångest dubbel så hög, jämfört med män som är gifta med en kvinna. Personer i samkönade äktenskap använder betydligt mer psykofarmaka än andra. Kvinnor som lever i ett samkönat äktenskap har en högre förekomst av riskbruk av alkohol och droger, och tre gånger så hög risk för beroende eller riskbruk som kvinnor som är gifta med en man.

Transpersoner är ännu mer utsatta än homo- och bisexuella. För flyktingar och personer som lever i situationer präglade av s k hederskultur är utsattheten dubbelt eller tredubbel.

Allt tyder på att samhället brister i det förebyggande arbetet för denna tydliga riskgrupp. Det vill vi liberaler göra något åt.

I Stockholms län har landstinget och kommunerna enats om en handlingsplan för psykisk hälsa. Samverkan ska stärkas, och även om hbtq-personer inte utgör en av de specifikt utpekade målgrupperna finns flera viktiga insatser som särskilt berör dem. Vi liberaler tänker vaka över dessa delar av handlingsplanen. Förebyggande arbete och tidig upptäckt är A och O.

  • Bra bemötande och delaktighet för hbtq-personer. I alla analyser och insatser ska hbtq-perspektivet finnas med. Folkhälsomyndighetens kommande kunskapsunderlag (2018) ska tillämpas.
  • Stärk kompetensen kring unga transpersoner. Kunskap är också grunden för ett gott och respektfullt bemötande.
  • Stöd till hbtq-flyktingar. När många flyktingar kommer till Stockholm och Sverige behöver vi särskilt uppmärksamma hbtq-personer, som riskerar att vara eller hamna i en särskilt utsatt situation. Stöd via t ex kuratorer ska finnas på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, RFSL eller hbt-hälsan. Vi liberaler kräver också att ingen ska behöva bo eller vistas i hotfulla eller riskabla miljöer.
  • Hbtq-personer finns i alla åldrar. Liksom unga är äldre en särskild riskgrupp för psykisk ohälsa. För adekvat stöd och bemötande ska särskilda utbildningsinsatser kring äldre hbtq-personer ingå i kompetensutvecklingen av landstingens och kommunernas medarbetare.

Homo- och bisexuella och transpersoner finns i alla åldrar och grupper, och möter samhället och den offentliga servicen i alla dess former. Att mötas med respekt och ett fullgott individuellt bemötande oavsett vem man är, oavsett var man vänder sig, är grundläggande. Den psykiska hälsan kräver specifika insatser – men det goda bemötandet och kunskapen som det kräver, måste finnas överallt.

Liberalerna har varit drivande för att införa hbtq-policyer i landstinget och flera kommuner, något som borde finnas överallt. I de av våra kommuner som saknar en hbtq-policy kommer vi att arbeta för att en sådan införs.