Det har skett en revolution för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter de senaste decennierna. Par av samma kön kan i dag ingå äktenskap och har lagligt stöd för att adoptera barn samt att få tillgång till assisterad befruktning. Hbtq-personer omfattas av ett brett lagskydd mot diskriminering och hatbrott – senast reformerat genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018 – och kravet på sterilisering i samband med ändrad juridisk könstillhörighet har avskaffats.

Men än har inte hbtq-personer och straighta samma livschanser. Fortfarande finns det många som inte har möjlighet att leva ett öppet liv i enlighet med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Det återstår mycket att göra och regeringen har tappat rejält med fart. Vi kan inte sänka tempot utan tvärtom behöver vi öka den med en rad handlingskraftiga åtgärder.

Vi föreslår därför fem konkreta åtgärder för att stärka hbtq-personers rättigheter:

  1. Förbjud terapi som ska ”bota” hbtq-personer. Omvandlingsterapi ska vara brottsligt och bidrag till organisationer som sysslar med det ska omedelbart upphöra.
  2. Vi behöver ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor. För att hbtq-personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga behövs ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg och andra välfärdstjänster som kommuner och landsting ansvarar för.
  3. Krafttag kring psykisk ohälsa bland hbtq-personer. En rad svenska och internationella studier pekar på att förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet. Mycket pekar på att användningen av droger bland hbtq-personer i Sverige ökat markant, särskilt vad gäller chemsex. RFSL har öppnat en särskild mottagning mot bakgrund av detta. Många upplever också att prostitution och så kallad sugar dating blivit mer framträdande inom gruppen. Därför är det viktigt att både folkhälsoarbetet och hälso- och sjukvården i stort beaktar hbtq-frågorna i sitt arbete.
  4. Sverige ska ha en föräldraförsäkring som inkluderar regnbågsfamiljer. Dagens föräldraförsäkring är inte fullt ut anpassad till alla barn och föräldrar som inte lever i traditionella kärnfamiljer. Verklighetens barnfamiljer ser ut på många olika sätt. Vi vill öka valfriheten och anpassa föräldraförsäkringen efter verkligheten.
  5. Man ska kunna vara öppen i hela Sverige. Än idag upplever många svenska hbtq-personer som bor i förorter eller på landsbygd social stigmatisering kring att vara öppen och homofobi är utspritt. För att tilldelas medel måste organisationer som jobbar med hbtq-frågor i Sverige kunna uppvisa att de har aktiv verksamhet även på platser där det idag är svårare att vara öppen.

Höjer vi blicken från den svenska horisonten ser vi än större utmaningar, både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv. I ett sjuttiotal länder är samkönad kärlek ett brott. I ett ännu större antal länder kan personer vars könsidentitet inte följer den av omgivningen normerade och förväntade inte leva ett liv med fullvärdiga rättigheter. I länder där förtrycket är som hårdast riskerar människor fängelse, prygling eller dödsstraff enbart för att de är den de är. Sverige har därför ett stort ansvar att fortsätta arbeta för hbtq-personers mänskliga rättigheter och ge stöd åt modiga hbtq-rättighetskämpar världen över.

Ju mer omvärlden försöker inskränka människors frihet, med större kraft måste vi agera. Nu kavlar vi upp ärmarna och ökar tempot igen. Kärlek och respekt – så enkelt är det.