Forskningen är entydig: HBTQI-personer har sämre hälsa än övriga befolkningen. Trots att HBTQI-personers rättigheter i Sverige har förbättrats avsevärt senaste åren, visar rapporter att den psykiska ohälsan fortfarande är stor. HBTQI-ungdomar gör fler suicidförsök än andra ungdomar i samma ålder. Särskilt transpersoner, och speciellt unga transpersoner, pekas ut som en grupp som är, också i förhållande till andra HBTQI-personer, överrepresenterad i statistiken för psykisk ohälsa, suicid och självskadebeteende. Så här får det inte se ut. Ny lagstiftning måste komma på plats omedelbart, för att rädda livet på barn och ungdomar.

Folkhälsomyndigheten pekar på en rad orsaker till transpersoners ökade risk för psykisk ohälsa: bristande socialt stöd, negativt bemötande, transfobi, våld och kränkningar, bristande kunskap om transerfarenheter i samhället, brist på positiva förebilder, samt en tvåkönsnorm som skapar orimliga krav och förväntningar. Samhällets negativa föreställningar om transpersoner och den starka tvåkönsnormen, som stöttas av vår rådande lagstiftning, påverkar direkt transpersoners psykiska ohälsa. Vi lever i en tid då allmänhetens kunskap om transpersoners situation ökat, samtidigt som hatet från transexkluderande och högerextrema grupper också intensifierats till den grad att civilsamhället känt sig tvungna att ställa in evenemang för transpersoner på grund av direkta hot där polisen inte kunde garantera deras säkerhet. Det är inte konstigt att transungdomar påverkas negativt av denna samhällsutveckling. Politiken måste stå emot och stå stark för deras välmående, för det är acceptabelt att detta fortsätter.

Några av de viktigaste åtgärderna för att rädda liv är införandet av den nya könstillhörighetslagen och ett tredje juridiskt kön, något Centerpartiet drivit på för i många år. Men inget händer från regeringens sida.

Tillkomsten av vår nuvarande könstillhörighetslag är något vi kan vara väldigt stolta över. Den var den första i sitt slag när den infördes för drygt 50 år sedan och gjorde oss till det första landet i världen med en lag som reglerade ändring av juridiskt kön och rätten till könsbekräftande vård inom den gemensamt finansierade vården. Men medan världen fortsatt att utvecklas har vi fastnat med vår lagstiftning från 70-talet. Lagen har varit i behov av uppdatering under lång tid där svensk domstol 2012 konstaterade att den inte var förenlig med svensk grundlag eller de konventioner om mänskliga rättigheter Sverige skrivit under. Några mindre justeringar gjordes då tillfälligt i väntan på en ny lagstiftning, men fortfarande saknas rätten till självidentifikation för sitt juridiska kön.

En utredning visade redan 2014 hur en tydlig uppdelning mellan den juridiska processen och utredning och medicinsk behandling slog kan göras valde den dåvarande S-regeringen att gräva ner frågan i två mandatperioder för att sedan presentera en halvmesyr där just självidentifikation som princip inte fanns med. Sedan dess har också övriga nordiska länder infört en lag där detta är verklighet.

Den som idag vill förändra sitt juridiska kön måste först genomgå medicinska bedömningar och få sitt kön fastställt av Socialstyrelsens rättsliga råd, något som orsakar stort lidande för många transpersoner. Kötiden för att ens få ha det utredande samtalet är idag två år och utvecklingen ser inte ut att gå åt rätt håll. Dessutom tar denna helt onödiga resurser från de specialiserade vårdenheter som tvingas lägga tid på detta istället för viktiga medicinska utredningar.

Trots att en ny könstillhörighetslag utlovats i över 10 år, av flera olika regeringar, finns ännu ingen ny lag på plats. Den utlovade propositionen från den sittande regeringen lyser med sin frånvaro. En ny lagstiftning som inkluderar rätten till självidentifikation för sitt juridiska kön måste komma på plats snarast. Allt annat är orimligt.

Dessutom måste vi införa ett tredje juridiskt kön, luckra upp tvåkönsnormen och erkänna icke-binäras existens. Vi kan inte ha ett samhälle som osynliggör och diskriminerar en hel grupp. Icke-binära behöver ha bestämmanderätt över sin identitet och bli sedda som den de är. Att införa ett tredje juridiskt kön löser långt ifrån alla problem, men det är ett stort steg på vägen till ett bättre välmående hos icke-binära.

Nya lagar för könstillhörighet och tredje juridiskt kön handlar om liv och död och är bland de viktigaste åtgärderna för att vända den psykiska ohälsan för transpersoner. Det är dags att erkänna varje människas bestämmanderätt över sin identitet och rädda livet på barn och ungdomar: uppdatera könstillhörighetslagen och inför ett tredje juridiskt kön nu.