Efter åtta år av socialdemokratiskt styre, som gång på gång bortprioriterat HBTQ-personers rättigheter, behövs frihetsreformer.

Öppna Moderater föreslår bland annat följande tre frihetsreformer på Moderaternas partistämma i Umeå den 19 till 22 oktober.

Flera länder i Europa, exempelvis Frankrike och Belgien, har förbjudit omvändelseterapi efter inrådan av både EU och FN. FN har beskrivit omvändelseterapi som tortyr och misshandel. Omvändelseterapi strider mot den grundläggande principen om individuell frihet och självbestämmande. Det är också en alvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Ingen ska ha rätten att diktera över en annan persons sexualitet. Det är dags för Sverige att införa ett förbud mot omvändelseterapi.

Sverige har haft en framgångsrik strategi för att behandla personer med hiv. Detta tillsammans med effektiva bromsmediciner som gör att den som har en hivinfektion kan leva ett friskt och smittfritt liv. Sveriges lagstiftning har inte hängt med i denna utveckling. Därför tvingas personer med en välinställd behandling informera sexuella partners om sin hiv-sjukdom trots att de inte kan överföra den.

Vetskapen om informationsplikten kan göra att personer avstår från att testa sig och framkallar en stigmatisering för hiv-positiva. Fokus ska i stället ligga på att få människor att testa sig så att de som testar positivt för hiv får behandling. Lagstiftningen ska koncentreras på personens beteende och på det förebyggande arbetet, inte informationen. Därför ska informationsplikten för personer med välinställd behandling avskaffas.

Surrogatarrangemang utomlands är nu vanligare än internationella adoptioner. Mellan 2014 och 2019 mer än fyrfaldigades antalet barn som kom till Sverige genom surrogatmoderskap. Samtidigt halverades antalet utlandsadopterade barn. Sverige behöver ett regelverk som tar hänsyn till verkligheten.

När ett barn till en svensk medborgare föds utomlands och när vårdnadshavaren inte kan fastställas riskeras barnets rättssäkerhet. Därför ska barnets rättigheter säkerställas vid ingången av surrogatvärdskapet och vilka som är vårdnadshavare ska vara bestämt när barnet kommer till Sverige.

Moderaterna är samlingspartiet som kan ena Sverige och föra HBTQ-politiken framåt. Det är dags att införa ett förbud mot omvändelseterapi, avskaffa informationsplikten för hiv-positiva och säkerställa rättssäkerheten för barn som kommer till Sverige via surrogatarrangemang.

Öppna moderater vill ha ett Sverige med frihet och ansvar – där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla. Människor ska själva kunna fatta de viktiga besluten om sina liv.