Vi kommer att arbeta med följande frågor ur kristdemokratisk ideologi:

Nationellt
– Hbtq ska alltid vara inkluderat i Kommuner och Landstings folkhälsopolicy och vara en självklar del i mångfaldsplaner samt värdegrundsarbetet för att alla ska känna sig inkluderande.

– Stärka hbtq kompetensen inom skolorna, både kommunala som privata. HBTQ-certifiering ska vara en självklar del av elevhälsan i det förebyggande mot mobbing, våld och hot i skolorna.

– Stärka hbtq kompetensen inom vård och omsorg för en starkare och tryggare personcentrerad omvårdnad

– Föreningar som tar emot offentliga bidrag måste inkludera hbtq perspektivet för förebyggande arbete i föreningslivet. En viktig del i arbetet mot sexuella kränkningar och övergrepp är att integrera hbtq-aspektet. Uttryck som är homohatiska, transhatiska, sexistiska, rasistiska bidrar till att skapa en stämning där sexuella kränkningar och övergrepp kan frodas, och skall därför motarbetas.

Den svenska lagstiftningen

– Transpersoner ska inkluderas i hetslagstiftningen och lagen om olaga diskriminering

– Hbtq personer ska tydligare inkluderas i diskrimineringslagen


I näringslivet

– Arbetsgivare ska vara skyldiga att aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 

– Fackföreningarna bör stärka sin hbtq-kompetens och bli bättre på att företräda sina hbtq-medlemmar samt att hbtq-frågor ska ingå i arbetsmiljöutbildningarna.
– Att diskrimineringslagen efterlevs på alla arbetsplatser oavsett storlek.

Familjepolitiken

– Samkönade par ska anses lika lämpliga som kontaktfamiljer som heterosexuella par

– Samkönade par ska anses lika lämpliga som fosterhemsfamiljer som heterosexuella par 

– Samkönade par ska ha samma stöd av adoptionsorganisationer ifråga om att adoptera barn från andra länder

– Samkönade par ska båda stå som vårdnadshavare till barnet/barnen i så kallade stjärnfamiljer
– Vi tror inte på att man måste byta begreppet ”från kärnfamilj till stjärnfamilj” Alla ska känna sig inkluderande i en kärnfamilj oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och samkönade förhållanden.

Internationellt

– Hbtq perspektivet ska alltid finnas med i arbetet med de mänskliga rättigheterna i EU
– Hbtq perspektivet ska alltid finnas med i den svenska biståndspolitiken
– Säkerställa en rättssäker asylprocess för asylsökande hbtq-personer enligt Genevekonventionen

Hedersproblematik

– Uppmärksamma hedersrelaterade frågor även ut ett hbtq perspektiv