DEBATT

Detta har bekräftats av en rapport från Folkhälsoinstitutet som säger att homo, bi eller transpersoner (hbt) kan få sämre vård om de inte vågar uppge sin läggning. Skälet till att man som hbt inte berättar kan vara att vården fortfarande utgår från heteronormativt tänkande. Även vårdpersonal beskriver oro för att komma ut på sin arbetsplats. Oron handlar om de heterosexuellas reaktioner. Att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats är grundläggande för att man skall kunna utföra en bra vårdande insats.

Region Skåne är en av landets största arbetsgivare med över 30 000 anställda, som dagligen möter medborgares behov av vård. Så klart har vi en skyldighet att gå före i att vara en arbetsgivare som menar allvar när det gäller jämställdhet, diskriminering och mångfald. Detta inkluderar då såväl medarbetar – som patientperspektivet. Sedan länge har Regionen ett bra och strukturerat arbetssätt när det gäller jämställdhet mellan könen. Det finns dock fortfarande brister inom detta område, men vi har kommit en bit på vägen. Brister finns även när det gäller kulturkompetens, gällande omhändertagandet av personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Även inom detta område arbetas det på ett målmedvetet sätt för att komma till rätta med de problem som finns inom vår verksamhet.

När det gäller vårdens kunskap samt arbetsplatsens sätt att möta hbt-personer finns det mycket mer att önska. Skillnaden är att Region Skåne inte på ett lika aktivt sätt arbetat med frågan som när det gäller etnicitet och jämställdhet. Det finns uppenbart en spricka i kristallen när det gäller detta. Vi inser att det måste bli en förbättring på detta område. Vi vet redan att det är särskilt homo- och bikvinnor som kommer för sent in i sjukvårdssystemet på grund av rädsla för att inte bli bra omhändertagen samtidigt som att personalen känner sig osäker i vårdsituationen. Efter en kartläggning över bristerna, drar vi med denna kunskap under 2008 i Regionen igång en planering över vilka utbildningsinsatser som våra medarbetare behöver för att bli bättre i omhändertagandet av hbt-personer. Vi ser framför oss att detta kan göras i nära samarbete med exempelvis RFSL. Detta arbete får på intet sätt bli ett tomtebloss utan måste i likhet med annat arbete som rör fördomar vara ett långsiktigt bestående arbete. Detta arbete måste klart gå hand i hand med Regionens viktiga arbete som sker inom våra ungdomsmottagningar och vårt Regionala centrum för sexuell hälsa.

Genom att försöka knyta ihop dessa delar vill vi från Region Skåne lyfta fram att våra liv består av många delar där närhet, samliv och lust är bland det viktigaste för vårt välmående. All kärlek är bra kärlek

Catharina Blixen-Finecke (m)
Regionråd Region Skåne,

Anders Åkesson (mp)
Regionråd Region Skåne

Publicerad: 2008-01-07 17:20:36