HBT-aktivisten Bengt Held har inför EU-valet sänt ut fyra frågor till elva av de partier som deltar. Förutom de som idag sitter i svenska riksdagen även Junilistan, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Frågorna gäller om partierna vill verka för fri rörlighet inom unionen för samkönade par genom att könsneutrala äktenskap och partnerskap erkänns i hela unionen, om partierna vill verka för att antidiskrimineringslagar antas i alla medlemsstater, såväl vad gäller sexuell läggning som könsidentitet samt om EU-parlamentet skall kritisera de länder som inte respekterar ”centrala mänskliga rättigheter” för HBT-personer.
Av de elva partierna svarar alla konsekvent ja på de fyra frågorna undantaget Sverigedemokraterna som konsekvent säger nej. Bengt Held berättar även att kristdemokrater, junilistan och moderater har vissa reservationer. KD vill verka för att samkönade par omfattas av fri rörlighet men inte att äktenskap- och partnerskap måste erkännas i de länder som inte antagit sådana. Junilistan är generellt emot för stor juridisk samordning på EU-nivå och moderaterna vill inte ha ”för detaljerade” skrivningar om hur medlemsländernas antidiskrimineringslagar skall utformas.
Sverigedemokraternas motstånd handlar om att man inte anser detta är frågor som EU skall hantera, uppger Bengt Held. Partiet är, enligt Held, inte emot antidiskrimineringslagar och partnerskap på svensk nivå. ”Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som till exempel kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv”, svarar partiet Bengt Held.
I sin analys av svaren menar Held om Sverigedemokraternas svar: ”Det som är ganska extremt är annars att sd tydligen menar att förbud mot gayparader eller förbud mot att den som biologiskt bytt kön även ska få juridiskt byta kön är ”religiösa och kulturella traditioner” (som tydligen bör respekteras enligt partiet) istället för kränkningar av centrala mänskliga rättigheter.”

I den rapport han sammanställt redovisas även hur de nuvarande ledamöterna av EU-parlamentet röstat i de sex resolutioner som rör HBT-frågor och som hbt-organisationen ILGA-Europa anger som ”markörer” för hur hbt-vänligt parlamentsledamöter agerat under den nuvarande mandatperioden.
Av 19 svenska ledamöter har 13 röstat ja till alla resolutioner då de varit närvarande bland dem kristdemokraten Anders Wijkman.
Hans partikollega Lars Wohlin (invald som junilistan men bytt parti) har röstat nej till tre resolutioner och även moderater och junilistan-representanter har röstat emot, vilket inte alltid behöver handla om sakfrågan utan om synen på vad EU skall besluta om eller ej.
De sex resolutioner som ILGA-Europa tar upp i sin sammanställning inför EU-valet är följande:
• Buitenwegrapporten från 2 april i år som föreslår att Ministerrådet skall anta ett direktiv om likabehandling oberoende av religion, tro, handikapp, ålder eller sexuell orientering.
Här röstade Gunnar Hökmark (m) emot liksom Lars Wohlin (kd). Hökmark har dock noterat till protokollet att han tryckt fel och menade att rösta ja.
• Cataniarapporten från 14 januari i år om grundläggande rättigheter inom EU under 2004-2008.
Här röstade Lars Wohlin (kd) emot liksom Nils Lundgren (Junilistan).
• Lynnerapporten från 20 maj 2008 om lika rättigheter och principen om icke-diskriminering.
Här röstade moderata gruppen enhälligt emot, Gunnar Hökmark, Charlotte Cederschiöld, Christoffer Fjellner och Anna Ibrisagic liksom Lars Wohlin och Nils Lundgren.
• Europaparlamentets resolution mot homofobi från 26 april 2007.
• Europaparlamentets resolution från 15 juni 2006 om det ökade homofoba våldet i Europa.
• Europaparlamentets resolution från 14 juni 2006 och icke-diskriminering och lika möjligheter för alla.
• Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa antagen den 18 januari 2006.
I dessa fyra fall röstade alla närvarande svenska ledamöter för.

På ILGA-Europas hemsida finns länkar till rapporterna liksom vilka parlamentariker som undertecknat organisationens text där de lovar ställa sig bakom en rad ställningstaganden kring hbt-frågor.

Mer info om och kontakt med partierna via Tema Regnbågsval på Qruiser
ilga-europe.org