Efter att Världshälsoorganisationen i oktober uppdaterade klassifikationen av transsexualism som en psykisk sjukdom, följer nu Socialstyrelsen efter.

På fredagskvällen släppte Socialstyrelsen ett pressmeddelande där det meddelar att en översyn av den svenska versionen av ICD-10, en internationell standard för klassificering av  sjukdomar, kommer att göras.

Socialstyrelsen ser nu över klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en sjukdom vid kontakt med vården. Detta sedan WHO fattat motsvarande beslut.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. För oss är beslutet okontroversiellt, vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger Kristina Bränd Persson, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser, i pressmeddelandet.

Det avsnitt som berörs är ”könsdysfori”, en psykiatrisk term som legat till grund för behandlingen av transsexuella inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens översättning och anpassning av WHOs nya klassificering antas bli klar under 2017.

– Vi måste säkerställa att alla patienter får en bra och likvärdig vård även framöver, därför behöver vi tid för att se till att kunskapsunderlagen också stämmer efter förändringarna. Diagnosbenämning könsdysfori har ju varit ett sätt att följa att adekvat vård ges, så vi behöver se över hur denna och andra benämningar i samband med åtgärder är formulerade, säger Kristina Bränd Persson.

Danmark beslutade om förändringen redan i maj 2016. Den 1 januari trädde den i kraft.