Idag den 1 januari träder nya lagar och förordningar i kraft. Bland dessa ett utökat skydd mot diskriminering baserad på sexuell läggning. Endast Sverigedemokraterna motsatte sig ändringen av grundlagarna.

I regeringsformens paragraf två står sedan tidigare att det allmänna skall motverka diskriminering ”av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Vid årsskiftet läggs även sexuell läggning till i kapitel 2 om grundläggande fri- och rättigheter där det under rubriken skydd mot diskriminering nu står: ”Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.
I en kommentar till ändringarna understryks att redan existerande föreskrifter som innebär särbehandling kan fortsätta att gälla. De får även ändras trots att ändringar inte upphäver särbehandling.
Nya lagar skall nu granskas även så att de inte innebär särbehandling på grund av sexuell läggning.

Med ändringen ansluter sig Sverige till Portugal, Sydafrika, Ecuador, Bolivia och Thailand vars konstitutioner och grundlagar innehåller uttryckligt förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Grundlagarna kan endast ändras efter två beslut i riksdagen med ett val emellan. Ändringen av grundlagarna blev slutligen genomröstade den 24 november förra året och endast Sverigedemokraterna röstade emot då partiet motsatte sig bland annat skrivningar om EU och att grundlagens formulering om skydd av svenska medborgare ändrats till ”var och en”.
Vid debatten den 24 november lyfte Mia Sydow Mölleby (v) att vänsterpartiet även önskade att skydd mot diskriminering på grund av könsuttryck bör omfattas i grundlagarna. I Bolivia och Ecudaors konstitutioner ingår en sådan skrivning.