– Manlig sexhandel framställs som en del av gaykulturen, något som ingen riktigt gör anspråk på. Därför väcker den heller inga särskilda känslor av upprördhet eller engagemang i samhället, säger Annelie de Cabo y Moreda.

Hon har gjort en avhandling på Göteborgs Universitet om hur den manliga sexhandeln uppmärksammats och framställts inom det offentliga utredningsväsendet, polisen och socialtjänsten.

Avhandlingen sträcker sig över 70 år, från 1944 då homosexuella handlingar avkriminaliserades, fram till 2016. Annelie de Cabo y Moreda har fått materialet från intervjuer, statliga utredningar, myndighetspublikationer och opinionsbildande texter.

– Resultatet visar att myndigheters analyser av sexhandelns konsekvenser antingen har handlat om mäns våld mot kvinnor eller om sexsäljarens frivillighet. Det är kvinnorna som är i fokus, inte männen, säger hon.

Tystnadskultur

Annelie de Cabo y Moreda har genomfört gruppintervjuer med professionella inom socialtjänst och polisväsendet. Där framkom det att det finns en tystnadskultur kring manlig sexhandel.

– Det pratas inte om den. Den ses som ett konfliktfritt område som tillhör manlig homosexualitet medan den heterosexuella sexhandeln ses som ett angeläget samhällsproblem.

Manlig sexhandel har funnits lika länge som den heterosexuella men har fallit i glömska, menar de Cabo y Moreda. Under 70-talet blev den heterosexuella prostitutionen en viktig symbolfråga. Men i debatten fanns inte utrymme för att män också skulle kunna sälja sex eller vara i behov av samhällets stödresurser.

− Om vi fortsätter att ensidigt hävda att sexhandel handlar om mäns våld mot kvinnor riskerar vi att utesluta grupper som också kan vara i behov av information, stöd och skadereducerande insatser i samband med sexförsäljning, säger prostitutionsforskaren Annelie de Cabo Y Moreda.