Högerkonservativa rörelser, som ofta kallas anti-genus-rörelser, växer sig allt starkare runt om i Europa. Det är ett väldokumenterat faktum som många civilsamhällesorganisationer och politiker känner till, oroar sig över och mobiliserar mot. Att exakt samma krafter, också gror i Sverige, är tyvärr inte lika känt. Men alla de frågor som drivs av rörelsen internationellt drivs också här – i olika utsträckning. Detta konstateras i en kartläggning som Ulrika Westerlund tagit fram på uppdrag av mig som EU-parlamentariker.

De högerkonservativa rörelserna förenas i kritiken mot det öppna och jämlika samhället.  De motarbetar jämställdhet, ifrågasätter aborträtten och nedmonterar hbtqi-personers rättigheter. Flertalet europeiska studier och rapporter har länge varnat om vad deras framgångar kan innebära för mänskliga rättigheter.

Empirin från andra EU-länder visar hur ultrakonservativa grupperingar steg för steg vinner gehör för sina idéer när högerpopulistiska regeringsföreträdare blir fler. Polen är ett tydligt exempel. Och konsekvenserna kan vara dödliga. Bara ett halvår efter att den polska högerkonservativa regeringens totalförbud mot aborter trädde i kraft, dog trettioåriga Izabela. Hennes liv hade kunnat räddats, men vårdpersonalen avvaktade av rädsla för landets hårda abortlagar.

Det som sker i Polen och i andra delar av Europa kan kanske kännas avlägset. Men dessa krafter finns och växer också här i Sverige.

Två partier i Sveriges riksdag sticker ut

Den kartläggning som Ulrika Westerlund har genomfört på uppdrag av mig som EU-parlamentariker visar att det finns många svenska aktörer – till exempel kristna konservativa organisationer och församlingar; medieplattformar och organisationer som hör hemma inom den yttersta extremhögern – som i olika hög utsträckning aktivt motarbetar feminism, hbtqi-rättigheter, genuspedagogik, jämställdhetsarbete och rätten till abort.

I rapporten konstateras att det finns två partier i Sveriges riksdag som skiljer ut sig i frågan om abort, och som under de senaste tio åren har lagt fram motioner som på olika sätt problematiserar och ifrågasätter den svenska abortlagstiftningen på ett sätt som inget annat parti gör.

Sverigedemokraterna är det parti som lagt fram flest motioner. Ett vanligt tema i  SD:s motioner är till exempel att det borde vara möjligt för vårdpersonal att vägra medverka till att utföra aborter.

Kristdemokraterna är det parti efter SD som är mest aktiva på temat abort, trots att partiet officiellt ställt sig bakom och säger sig stötta den svenska lagstiftningen. Flera av partiets företrädare är dock fortfarande aktiva i sitt ifrågasättande av aborträtten. De kritiserar bland annat modern fosterdiagnostik och har framstående roller i abortkritiska organisationer som Ja till Livet, Människovärde och Claphaminstitutet. I partiets principprogram görs också tydligt att aborter är ett etiskt dilemma och att lagstiftaren inte kan inta en neutral position inför deras existens.

Westerlunds kartläggning visar även att allt större fokus inom den svenska anti-genus-rörelsen riktas mot hbtqi-frågor, och särskilt transpersoners rättigheter – men också mot till exempel genuspedagogik i förskolor och genusvetenskap. Om fokuset på abort är tämligen konstant över tid från dessa två partier och andra aktörer i kartläggningen, så syns en tydlig ökning när det gäller motståndet mot transpersoners rättigheter, bland annat vad gäller tillgången till könsbekräftande vård och en förändrad könstillhörighetslag. Från SD syns både på nationell och lokal nivå ett tydligt motstånd mot exempelvis genuspedagogik på förskolor och pridefiranden.

Kartläggningen av svenska aktörers agerande i frågor som rör jämställdhet, abort och hbtqi-frågor, är den första i sitt slag och visar att de värdekonservativa krafter som vill begränsa vissa gruppers friheter och rättigheter finns också i Sverige.

Om nio månader går Sverige till val. Vi måste fråga oss: vill vi ha en blåbrun regering med partier som aktivt motarbetar grundläggande fri- och rättigheter? Eller vi vill ha en regering som står upp och försvarar dessa friheter? För oss är det ett enkelt val.