Regeringen arbetar fortfarande på en proposition om en förändrad äktenskapsbalk. I de diskussioner som förts har förslag om en civiläktenskaplig lagstiftning diskuterats av bland andra RFSU och Pingstkyrkan. I ett försök att känna av politiska strömningar har även ett förslag framförts om att begreppet äktenskap skall ersättas med begreppet giftermål. Det senare förslaget har bemötts så pass negativt att det inte är troligt att man lägger fram det från regeringen. När det gäller civiläktenskap, det vill säga att eventuella religiösa eller andra ceremonier helt frikopplas från den juridiska proceduren, har främst Svenska kyrkan motsatt sig detta. I Hans Regners utredning om en ändrad äktenskapslagstiftning varnades även för att inte låta de samfund som vill behålla möjligheten att i samband med en religiös ceremoni även inkludera den juridiska proceduren.
När oppositionen nu lägger fram ett gemensamt förslag är det just på Hans Regners linje man väljer att gå. Den enda avgörande avvikelsen från utredningens förslag är att oppositionen vill låta de redan partnerskapsregistrerade som inte vill övergå till äktenskap få behålla partnerskapet.
Trots att såväl miljöpartiet som vänsterpartiet förespråkat en civiläktenskaplig lösning, bland annat för att inte i lagen skriva in att samfund och enskilda präster skall kunna diskriminera samkönade par, inkluderar man nu inte i trepartimotionen en vigselplikt för vigselförrättare inom trossamfunden. Det öppnar för att dessa av religiösa skäl kan vägra viga samkönade par.
Samma lösning finns i Norge där man fortfarande har kvar statskyrkan.
Mona Sahlin kommenterar idag oppositionens motion med att söka stöd hos borgerliga hbt-kämpar.
– Riksdagens ledamöter får nu en historisk möjlighet att säga att all kärlek är lika mycket värd. Jag hoppas att det finns några kloka personer i det borgerliga blocket som inte vill kompromissa om lika rättigheter.
– Vi kan inte längre acceptera att Reinfeldt låter Kds förlegade syn på människovärdet bestämma.
Vad gäller fastställelse av fader och moderskap skall i förslaget den maka, registrerade partner eller sambo som lever med den kvinna som föder barnen anses vara förälder.
I förslaget föreslås att ingen av parterna skall behöva vara svenska medborgare för att kunna gifta sig. Äktenskap genomförda i annat land enligt dess lands lagar skall erkännas i Sverige.
De som vill kan fortsätta att leva att partnerskap, men efter den 1 januari 2010 då den nya äktenskapsbalken förelås gälla skall inga nya partnerskap förrättas.

Regeringen har utlovat en proposition i december där man kommer lägga sitt förslag till hur äktenskapsbalken skall bli könsneutral.