Det är naturligtvis så att ingen enskild EU-kommissionär på egen hand kan fatta beslut som skulle ”montera ner” redan existerande rättigheter.
Det var heller inte det som debatten om utnämningen av maltesen Tonio Borg handlade om. Snarare att Borgs hela politiska gärning hittills, ur mänskliga rättighets-synvinkel, har varit mycket anmärkningsvärd. Något som skapar stora frågetecken kring om han som EU-kommissionär verkligen fullt ut i alla sammanhang kommer att respektera EU:s grundläggande värderingar, inskrivna i fördrag och EU:s stadga om grundläggande rättigheter, om alla människors lika värde och rättigheter oavsett bl.a. kön och sexuell läggning.
Tonio Borg är en politiker som i Malta bl.a. röstat emot den lag som slutligen tillät skilsmässa. Han har också velat införa reseförbud för gravida kvinnor så att de inte ska kunna genomföra abort utomlands och stött ett lagförslag om kriminalisering av spermie- och äggdonation vid assisterad befruktning till ensamstående och kvinnor i samkönade förhållanden, med en strafftid om upp till fem års fängelse.
Som europeisk hälsokommissionär får Tonio Borg nu ansvar för EU-finansierade hälsoinsatser och strategier, inte bara inom EU utan även när det gäller EU:s utvecklingssamarbete. Han kommer behöva hantera frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa gällande grupper såsom ensamstående föräldrar, hbt-personer och migranter.

RFSL, med flera, misstänker att Tonio Borg, trots hans egna försäkringar om motsatsen, inte kommer förmå hålla isär sina egna, väl dokumenterade, åsikter och ansvaret som EU-kommissionär. Vi befarar att han som EU-kommissionär kommer visa underlåtenhet att hantera frågor som finns på dagordningen i vilka det finns spelrum för en kommissionär med hans ansvarsområde att kunna göra skillnad.

Det är dock i någon mån tillfredsställande att Borg, i ett brev till parlamentarikerna inför Europaparlamentets omröstning om hans kandidatur, lovade verka för borttagande av sjukdomsklassifikationen av transsexualism i förhandlingar inom Världshälsoorganisationen WHO. Men långt ifrån tillräckligt för att göra honom lämplig som EU-kommissionär med ansvar för hälsofrågor.
EU-kommissionen får nu en kommissionär som, i egenskap av maltesisk minister, verkat emot antagande av det EU-direktiv, föreslaget av kommissionen, som skulle förbjuda diskriminering inom EU även utanför arbetslivet på grund av bl.a. sexuell läggning, exempelvis inom hälsovården.
Det påstående Saweståhl, Edberg och Karlsson gör i sin artikel om att kvinnors rättigheter och hbt-rättigheter inte är ”något som EU fattar beslut om” är felaktigt. Det beror helt på vad det är för frågor det handlar om. EU fattar sedan länge vissa beslut inom dessa områden, t.ex. när det gäller diskrimineringsskydd och asylrättigheter, som alla medlemsländer är bundna av.

Den svenska regeringen tog aldrig chansen att i ministerrådet rösta nej till utnämningen av Tonio Borg. RFSL uppmanade regeringen att göra så. Detta för att tydligt visa att inga frågor om mänskliga rättigheter inom EU ska kunna förpassas till att hanteras av en person som inte anser att kvinnor och hbt-personer egentligen bör ha vissa mänskliga rättigheter. I stället valde regeringen att försöka trolla bort frågan genom att helt enkelt hålla mycket tyst om sitt agerande.

RFSL hoppas att detta var ett olyckligt undantag inom svensk EU-politik. Vi utgår också från att regeringen, Europaparlamentet, organisationer som på olika sätt på EU-nivå arbetar med mänskliga rättigheter, med flera, nu inte ”glömmer bort” den homofob som utsetts, utan tvärtom noga övervakar de politiska aktiviteter Tonio Borg som hälsokommissionär kommer att ägna sig åt.


Öppna Moderaters debattartikel: Valet av Borg utmaning för EU-vänner