Det blev som tillsyns- och uppdragsutskottet vid Kyrkomötet önskade, den motion från Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna, som ville se ett stopp för att prästviga de prästkandidater som inte vill viga samkönade par avslogs vid dagens Kyrkomöte.

Även Jesper Eneroths (S) motion i frågan om verksamma präster som vägrar viga samkönade par avslogs. Eneroth och med motionärerna, ville att kyrkan till nästa Kyrkomöte skall ta fram en ändring av kyrkoordningen så att de som diskriminerar skall förklaras ”obehöriga som präst” och att nekandet av att viga samkönade par skall anses vara diskriminering.

Utskottet liksom tidigare Biskopsmötet och Läronämnden menar att dagens ordning, där kyrkoherden ansvarar för att de samkönade par som önskar ingå äktenskap i församlingen. skall tillse detta. Finns ingen präst som vill viga samkönade par blir det kyrkoherdens ansvar att hitta en präst som vill göra detta.

Kyrkomötet ställde sig bakom ställningstagandet att ”omvändelseterapi” och ”omprogrammering ” av hbtqi-personer ”bygger på vilseledande föreställningar” och är en oetisk, potentiellt skadlig, verksamhet.