Vilken roll skall EU ha i arbetet för att förbättra livsvillkoren för homo-bisexuella, transpersoner respektive intersexuella i unionen?
– EU har en stor och viktig roll att spela! Inte minst när htbtqi+-personers rättigheter är hotade på många håll i EU och våldet mot hbtqi+-personer ökar. När EU agerar mot homofobin ger det resultat. När EU hotade om att dra in ekonomiska medel till Polen som en respons till landets “hbtqi-fria zoner” drog de flesta polska regioner och kommuner tillbaka sina förslag, som ett exempel på att EU:s agerande spelar roll. Men jag oroar mig mycket för extremhögerns framfart och det faktum att de konservativa, dvs moderaternas och kristdemokraternas grupp i parlamentet, har meddelat att de vill samarbeta högerut. Det betyder svart på vitt att en röst på M eller KD är en röst mot hbtqi+-personers friheter. Nu, mer än någonsin, måste vi rakryggat stå upp för allas rätt till att vara, leva och älska. EU ska vara en frihetszon för alla.

Hur vill du se att arbetet för jämlikhet och grundläggande rättigheter för medborgare, speciellt då hbtqi+personer, stärks inom EU?
– Det finns mycket som behöver göras. Jag vill bland annat att EU ska stärka regnbågsfamiljers rättigheter, genom att säkerställa att äktenskap och föräldraskap som är giltiga i ett medlemsland är giltiga i alla medlemsländer. Jag vill också stärka diskrimineringsskyddet på EU-nivå, som idag är alldeles för svagt, inte minst för transpersoner. Vi behöver också sätta hårt mot hårt mot våldet och hatet. Därför har jag arbetat för att hatbrott och hatpropaganda mot hbtqi+-personer ska kriminaliseras på EU-nivå. Men vi ska inte bara försvara, vi ska också ta steg framåt. Målet måste vara ett EU där alla människor har lika möjligheter att leva i frihet och trygghet, och att hbtqi+-personers rättigheter förverkligas fullt ut.

I Ungern har infört lagar som uttryckligen diskriminerar homo-bisexuella och transpersoner. EU-kommissionen har med en majoritet av medlemsländerna, bland annat Sverige, bakom sig stämt Ungern inför EU-domstolen för brott mot EU-stadgan och inlett ett artikel 7-förfarande. Ger du ditt stöd till EUs agerande för att påverka Ungern? Hur långt menar du att EU kan gå för att förmå Ungern att avskaffa de diskriminerande lagarna.
– Jag har tillsammans med EU-parlamentets andra miljöpartister tagit initiativ till och drivit på för att Ungerns grova diskriminering mot hbtqi+-personer ska få konsekvenser! Men det är också självklart att vi måste fortsätta och göra mer. Dessvärre finns det hela tiden politiker som håller emot. Det djupt oroväckande är att den svenska högern nu vill samarbeta med dessa politiker. Och jag vågar inte lita på att hbtqi+-personers rättigheter kommer att fredas, tvärtom har extremhögern gjort det tydligt att dessa friheter ska begränsas till varje pris. Så vad kommer den svenska högerns samarbete att landa i?

Vad som pågår i Ungern är fruktansvärt och oacceptabelt – EU måste sätta stopp för utvecklingen, nu. Vi behöver kraftfulla verktyg i EU för att kunna agera mot medlemsländer som nedmonterar demokratin och kränker medborgarnas fri- och rättigheter. Vi vill att EU ska ha en mekanism som gör det möjligt att snabbt frysa utbetalningar av EU-pengar till medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter och diskriminerar. Idag är systemet alldeles för tandlöst och EU kan inte på ett effektivt sätt sanktionera medlemsländer som bryter mot våra gemensamma värden. Jag vill också att Ungerns rösträtt i ministerrådet dras in och anser inte att Ungern borde få inneha EU-ordförandeskapet nästa mandatperiod. Det är en skam!

ILGA Europa, som arbetar för hbtqi+rättigheter, vill se ett nytt Generaldirektorat och en ny kommissionär med ansvar för Jämlikhet och Grundläggande rättigheter. Är det ett initiativ du vill stödja?
– Ja! EU behöver öka fokuset på arbetet för att främja demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi har länge drivit frågan om att EU ska ha en jämställdhetskommissionär, vilket EU också för första gången har haft denna mandatperiod. När vi ställer krav på kommissionen ger det resultat. Jag kommer fortsätta kräva att EU-kommissionen prioriterar upp arbetet för jämlikhet, antidiskriminering och grundläggande fri- och rättigheter.

Kommissionen har presenterat två förslag för att stärka likabehandlingsorganen och ta fram minimikrav för likabehandlingsorgan i medlemsländerna. Dels krav på likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke. Dels om likabehandling när det gäller anställning och yrke liksom vid tillhandahållande av varor och tjänster bland annat baserat på sexuella läggning. Hur ser du på gemensamma minimikrav och att stärka likabehandlingsorganen i EU och dess medlemsstater?
– Det här är oerhört viktiga förslag som kommer att göra stor skillnad för arbetet med antidiskriminering i medlemsländerna. Jag har som EU-parlamentariker varit med och förhandlat den nya lagstiftningen och bland annat krävt stärkt talerätt i domstol för likabehandlingsorgan och skarpare sanktioner mot arbetsgivare och andra aktörer som diskriminerar. När diskriminering och intolerans ökar, måste de som försvarar allas lika rätt få de verktyg som krävs för att de ska kunna utföra sitt livsviktiga arbete.

I några av de länder som vill ansöka om medlemskap i EU liksom några som är godkända ansökarländer diskuteras olika former av begränsningar för hbtqi+personer och organisationer. Hur tycker du att EU skall reagera på initiativ som begränsar hbtqi+personers yttrande- och mötesfrihet?
– EU måste agera kraftfullt när hbtqi+-personers mänskliga rättigheter begränsas. För att nya länder ska få bli medlemmar i EU måste de ha uppfyllt ett antal politiska och ekonomiska villkor. Ett av dem är att länderna måste respektera EU:s demokratiska värden. EU ska inte kompromissa med dessa krav utan rakryggat stå upp för att EU ska vara tryggt och fritt för alla.

Samkönade föräldrapar erkänns inte av alla EU-länder vilket innebär en begränsning i rörelsefrihet och skapar problem för föräldrar och barn. Nu diskuteras en föräldraskapsförordning inom EU. Hur vill du säkerställa att familjer med samkönade föräldrar och deras barn inte diskrimineras?
– Stärkta rättigheter för regnbågsfamiljer är en prioriterad fråga för mig. Den fria rörligheten ska omfatta alla, oavsett hur ens familj ser ut. Vad som just nu sker i exempelvis Italien, ett land vars ledare omfamnas bokstavligt och bildligt den svenska högerns partigrupp, är lika skrämmande som oacceptabelt och EU måste vidta åtgärder för att garantera att familjerättigheter ska omfatta alla i hela EU. EU måste kräva att ett föräldraskap som är giltigt i ett EU-land ska vara giltigt i alla medlemsländer.