Under det pågående Kyrkomötet i den lutherska kyrkan i Finland diskuterades det förslag om möjligheten att centralt tillåta samkönade vigslar som biskoparna ställt sig bakom.

Till svenska YLE säger svenskspråkiga Borgå Stifts biskop Bo-Göran Åstrand att det blev den ”längsta debatten någonsin” när frågan togs upp i torsdags.

Biskoparnas förslag är att det skall finnas två parallella sätt att se på äktenskapet inom kyrkan. Det ena, som hittills gällt, är att äktenskap är något som ingås mellan en man och en kvinna och det som nu också skall. accepteras är att äktenskap ingås mellan två personer.

Åstrand menar som majoriteten av biskoparna att den ”dubbelmodell” som nu diskuteras och förmodligen antas är det bästa sättet att kunna gå vidare utan att kyrkan splittras.

I de övriga nordiska lutherska kyrkorna så finns endast en äktenskapssyn, den att äktenskap ingås mellan två personer. Konflikten inom kyrkorna har lösts så att de präster som inte vill viga samkönade par slipper, men att församlingen då har ansvar att se till att få fram en präst som vill viga samkönade par.

Hanna Kuparinen som är talesperson för den finska organisationen MALKUS, som samlar troende regnbågspersoner betonar för QX att de inte är bundna till ”någon särskild andlig eller religiös inriktning”.

– Vi noterar att debatten om äktenskapsbegreppet inom den evangelisk-lutherska kyrkan är strakt delad, konstaterar Kuparinen. Vi ser det som positivt att frågan diskuteras och att en konkret lösning erbjuds. Förslaget har både goda och dåliga aspekter.

Det MALKUS ser som positivt är att de parallella äktenskapsbegreppen är en ”realistisk lösning på den nuvarande situationen så att både samkönade par kan vigas i kyrkan och kyrkan inte splittras.

– Vi ser samtidigt att förslaget skapar segregation och riskerar att förstärka redan existerande diskriminerande praxis och attityder och förankra dem djupare i den evangelisk-lutherska kyrkans synsätt, säger Kuparinen till QX. Det finns också en risk att stigmatisera dem som har olika åsikter om äktenskap. Det är anmärkningsvärt att den nuvarande formuleringen av kyrkoordningen är könsneutral, medan den nya modellen skulle inkludera en hänvisning till två olika äktenskapsbegrepp.

Och Kuparinen sammanfattar.
– Det är svårt att förutse hur erkännandet av två parallella äktenskapsbegrepp i kyrkan skulle påverka sexuella och könsminoriteter på lång sikt. Det finns många hbtqia+personer som finner biskopskonferensens förslag extremt stötande och ojämlikt.