Den ideella föreningen Tillsammans hjälper personer som utsatts för sexuellt våld. I år satsar de mer resurser på hbtqi-communityt. Evelina Bravo, kommunikatör på Tillsammans svarar på QX frågor om satsningen.

Vad går att säga om gruppen hbtqi-personer som utsatts för sexuellt våld?

– Forskning visar att hbtqi är en grupp som är särskilt utsatt för sexuellt våld. Våldet som hbtqi-personer utsätts för kan till stor del likna det som cispersoner och heterosexuella utsätts för, men det finns också vissa erfarenheter som är specifika för hbtqi-personer. Det kan till exempel handla om våld som är riktat mot hbtqi-identiteten. Forskning visar också att hbtqi-personer anmäler och söker stöd i lägre utsträckning än heterosexuella cispersoner. Det beror ofta på att man är rädd för att få ett dåligt bemötande eller att man inte känner att man kan vara öppen med sin identitet. Det kan också vara att man inte ser sin egen utsatthet. Det kan till exempel handla om att våldet har blivit normalt för en, eller att man tänker att man inte kan utsättas som hbtqi-person. Många killar har också svårt att förstå sina erfarenheter. Det kan vara svårt att förstå vad man har varit med om på grund av samhällets bild av vem som kan vara förövare och vem som kan vara utsatt.

Är det många communitymedlemmar som söker sig till er idag?

– Under 2022 öppnade vi upp vår verksamhet så att vi kunde ta emot personer av alla könsidentiteter och började erbjuda specifikt stöd för hbtqi-personer. Sedan dess har vi märkt en ökning av personer som söker sig till oss som pratar om att de är hbtqi. Sedan kan det ju förstås vara många hbtqi-personer som sökt sig till oss utan att vi får reda på att de är hbtqi. Just nu rekryterar vi deltagare till våra första hbtqi-separatistiska stödgrupper som ska hållas i Stockholm och online under hösten. Det är en typ av stöd som inte har funnits i Sverige tidigare. Vi ser att hbtqi-personer söker sig till oss, men samtidigt vet vi ju att många hbtqi-personer inte pratar om sina erfarenheter, inte söker stöd eller inte vet vilket stöd som finns att få.

Ni ska nu satsa på att ge mer stöd specifikt till regnbågscommunityt, varför det?

– Vi vill jämna ut det glapp som finns mellan hbtqi-personers utsatthet och tillgång till stöd. Hbtqi är en extra utsatt grupp men det finns inte tillräckligt med specifikt stöd. Det finns också många myter om övergrepp, och sexuellt våld är kantat av en tystnadskultur. Om sexuellt våld i stort är kantat av en tystnadskultur är det på vissa sätt ännu tydligare inom hbtqi. En anledning till att man inte pratar om det kan vara att man inte vill tala illa om andra hbtqi-personer. Man vill inte att hbtqi som community ska få ett dåligt rykte när vi ju har kämpat för vår frigörelse och för våra rättigheter i så många decennier. Det kan till exempel kännas som att ge homofoberna vatten på sin kvarn. Men när vi inte pratar om sexuellt våld finns det många som inte förstår att de har utsatts, eller inte förstår att det ens är möjligt att utsättas som hbtqi-person. Det kan vara svårt att förstå att man har utsatts eftersom det finns en bild av att sexuellt våld är heterosexuellt. Om den som utsatt en också är hbtqi-person kan det vara svårt att ta till sig att någon som själv kan ha blivit utsatt för hat eller våld på grund av sin läggning eller identitet samtidigt är våldsam mot andra hbtqi-personer. Många bär på sina erfarenheter i ensamhet. Vi vill prata om allt det här som det så länge varit tyst om, ifrågasätta felaktiga uppfattningar och erbjuda en stödjande gemenskap.

Vilken typ av stöd behöver hbtqi-personer som utsatts för sexuellt våld?

– Allas erfarenheter ser olika ut och varje individ har olika behov av stöd och hjälp. Som hbtqi-person kan man uppleva att det saknas berättelser att känna igen sig i. Det kan göra att det känns svårt att sätta ord på sina erfarenheter. Därför behöver vi prata om sexuellt våld och dess effekter. Det finns många myter och felaktiga uppfattningar som behöver krossas. Tyvärr är också samhällets stöd för hbtqi-personer bristande och många saknar kunskap om både sexuellt våld och hbtqi. Det kan handla om att man när man söker stöd eller pratar om sina erfarenheter blir felkönad, att människor antar att man är hetero eller att man tvingas svara på irrelevanta frågor om sin läggning eller identitet. Vissa upplever också att de fått ett direkt kränkande bemötande. När man som hbtqi-person pratar om sina erfarenheter av sexuellt våld pratar man om två olika saker som kan vara väldigt personliga och som människor kan ha svårt att förstå. Man kan behöva “outa” både sin läggning eller könsidentitet och sina erfarenheter av övergrepp. Det kan kännas jobbigt. Många av de hbtqi-personer vi pratar med menar därför att det är viktigt med separatistiska rum där den grundläggande förståelsen för hbtqi finns. Det är framför allt den gemenskapen som vi jobbar med att skapa. Man ska kunna vara säker på att man inte kommer att bli ifrågasatt eller bemött dåligt utifrån sin identitet som hbtqi-person när man söker sig till oss.

Vad kan man få hjälp med hos er?

– Vår främsta stödfunktion är våra stödgrupper. Många upplever att det finns förväntningar kring hur man ska bete sig före, under och efter ett övergrepp. Det finns en uppfattning om ett “perfekt offer” som är sörjbart och trovärdigt. När man inte uppfyller dessa förväntningar kan det leda till känslor av skam eller skuld. I en stödgrupp bryts många av de fördomar som finns om personer som utsatts för sexuellt våld, och det är en stor styrka med stödgruppsformatet. Plötsligt sitter man där med andra människor som har varit med om liknande saker som en själv. Det finns en grundläggande förståelse i rummet. Man kan spegla sig i likheterna man har med de andra personerna och deras erfarenheter, men också få en ökad förståelse för olikheter i erfarenheter och hur de har påverkat en. Att delta i en stödgrupp kan hjälpa en att förstå att man inte är ensam och att det går att komma vidare och att må bättre. Att prata om sina erfarenheter kan minska känslorna av skam och lägga skulden där den hör hemma, hos förövaren. Utöver stödgrupperna erbjuder vi också individuellt stöd på mejl dit man kan höra av sig om man vill prata om sina erfarenheter eller har en fråga eller fundering kring det man har varit med om. Vi har också en stödtelefon dit man kan ringa under våra telefontider för rådgivning eller frågor. Även anhöriga kan höra av sig till oss med frågor. Vi kan också hjälpa till med att hitta stöd, behandling eller en jurist som kan hjälpa en med polisanmälan.