Den 17 maj är det Internationella dagen mot homofobi och transfobi för att synliggöra homofobi, transfobi, hatbrott, våld, trakasserier och diskriminering mot hbtqi-personer.

I många av EU:s medlemsstater är auktoritära och starkt konservativa krafter på frammarsch och utgör ett hot mot unionens grundläggande värderingar, mänskliga rättigheter och friheter. Det innebär att när vi den 26 maj ska gå till val till EU-parlamentet så är frågor om homofobi och transfobi brännande aktuella i unionen.

”Det är en oacceptabel diskriminering”

I många medlemsstater inskränks friheten att älska vem du vill genom exempelvis förbud mot samkönade äktenskap. Många länder uppmuntrar till hatbrott och diskriminering av hbtqi-personer genom att sprida homofobisk och transfobisk populistisk propaganda. I elva av medlemsländerna betraktas diskriminering av transpersoner varken som diskriminering på grund av kön eller på grund av sexuell läggning. Fyra av medlemsstaterna erkänner inte könsbyte eller transpersoners rätt till äktenskap. I många medlemsstater är det i det närmaste omöjligt att få statligt stöd för kirurgi eller hormonbehandling. Detta trots att Europadomstolen, det vill säga den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har fastställt att enskilda individer har rätt till könsbyte, nytt namn och att ingå äktenskap. Det är en oacceptabel diskriminering som vi gröna systematiskt kämpar mot i EU-parlamentet.

Det finns olika antidiskrimineringsdirektiv med olika specifika inriktningar men ett förslag på nytt direktiv, Horizontal Equal Treatment Directive ska kunna ge ett brett skydd mot alla typer av diskriminering inom unionen. Under nästa mandatperiod kommer det att vara en prioriterad fråga för gröna gruppen att få direktivet infört.

”Varken klimatet eller mänskliga rättigheter kan vänta längre”

Redan i de allmänna bestämmelserna i EU-fördragets andra artikel slås det fast att:

“Unionen ska bygga värdena på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Trots att samtliga medlemsstater förväntas vara överens om detta, så ser verkligheten tyvärr väldigt olika ut. Dessutom saknas idag nästan helt möjligheter att tvinga medlemsstaterna att följa dessa bestämmelser.

Därför går Miljöpartiet till val på att:

· Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

· Införa ett straffrättsligt skydd mot hat och hets mot minoriteter och hbtqi-personer på EU-nivå, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp.

Varken klimatet eller mänskliga rättigheter kan vänta längre. Den 26 maj har vi möjlighet att förändra EU till det bättre. Tillsammans. På riktigt.