– Det är mycket glädjande att Thomas Hammarberg också i den här rapporten så tydligt kritiserar och markerar mot lagar som innehåller krav på att en person som vill ändra sitt juridiska kön ska vara steriliserad. Vi hoppas att den här rapporten ska tydliggöra allvaret i frågan ytterligare för de svenska politiker som fortfarande håller fast vid det tvingande kravet på sterilisering och inte vill ändra Lagen om fastställelse av kön i vissa fall, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
I rapporten på 134 sidor tas diskriminering baserat på sexuell orientering eller könsidentitet i de 47 medlemsländerna upp. I rapporten konstateras att det i alla Europarådets medlemsstater förekommer såväl homofobi som transfobi om än i varierande grad.
i 38 av länderna erkänns i lagstiftningen behovet av skydd mot diskriminering baserad på sexuell orientering. 9 länder saknar helt detta skydd. I 20 länder nämns även könsidentitet bland grunder för ickediskriminering i lagen.
I 18 länder finns lagstiftning som kriminaliserar hatfulla uttalanden och i 14 länder straffskärpning för hatbrott baserat på sexuell läggning.
Medan 33 länder erkänner sexuell läggning som grund för asyl är det endast sex medlemsländer som specifikt nämner könsidentitet.
I rapporten noteras att det i 12 av Europarådets medlemsländer antingen finns förbud mot Pride-parader eller att polisen inte lyckats skydda fredliga arrangemang mot våld. I fem medlemsländer har hbt-grupper nekats rätten att registreras som förening och i tre medlemsländer finns ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten då ”homosexuell propaganda” kriminaliserats.
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, svensken Thomas Hammarberg, ger en lång rad rekommendationer för att ge hbt-personer i de 47 länderna skydd mot diskriminering.
I dessa ingår att yttrande-, mötes- och föreningsfrihet skall säkras, att hatbrott och uppmaning till våld och hat beivras liksom att asylrätten säkras.
Hammarberg uppmanar även alla medlemsländerna att följa de så kallade Yogyakarta-principerna som satt en internationell juridisk standard för staters legala förhållningssätt till homo- bisexuella och transpersoner.
I rekommendationerna tas även den fråga RFSL lyfter, liksom regnbågsfamiljer, hälsofrågor och utbildningsinsatser så väl vad gäller sexuell läggning som könsidentitet.

Thomas Hammarberg, Kommissionär för mänskliga rättigheter i Europa

I rapporten illustreras att attityder bland allmänheten skiljer sig markant mellan olika länder i Europa. En EU-studie från 2008 ställde frågan om hur man på en skala från 1 – 10 ”personligen skulle uppleva att ha en homosexuell som granne” hamnar svenskarna på 9,5 följt av danskar, och nederländare med 9,3. I botten ligger rumäner med 4,8, bulgarer med 5,3 och lettländare med 5,5.

Ladda ner LGBTStudy 2011 som PDF


Ladda ner Yogyakartaprinciperna på svenska, som PDF