I en kommentar till den nya migrationslag som riksdagens majoritet antog strax innan midsommarhelgen, säger RFSL att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel inte speglar hbtqi-flyktingars verklighet.

Idén med de tillfälliga uppehållstillstånden är att för ett antal flyktingar, främst från krigshärjade områden, är dessa övergående. RFSL påpekar att för hbtqi-flyktingar är detta dock sällan fallet.

– Vi är djupt bekymrade över de negativa konsekvenser för skyddsbehövande hbtqi-personer och andra som lagändringarna kommer att få, med ökade svårigheter att bli en del av samhällsgemenskapen, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

RFSL hänvisar till ”all tillgänglig kunskap” som visar att permanenta uppehållstillstånd leder till bättre integration och ökad trygghet för individen. Även de krav på försörjningsansvar vid anhörighetsinvandring som införs menar RFSL kommer leda till ”förstärkt stress och försämrad psykisk hälsa” som inte kommer underlätta för individer att fungera i det svenska samhället.

– Vi är samtidigt lättade över att de ännu strängare regler för permanent uppehållstillstånd och för försörjningskrav vid anhöriginvandring som M, SD, KD och L föreslagit inte röstades igenom, menar Palacios.

Det krav på en översyn av rättssäkerheten i asylprocessen som C, V och KD ställt sig bakom gick inte igenom, vilket RFSL beklagar mot bakgrund av den hårda kritik som Migrationsverket fått ta emot gällande hanteringen av flyktingar som angett hbtqi-skäl under sin process.

– Rättsosäkerheten i asylprocessen för hbtqi-personer leder till utvisningar av människor på flykt som har ett skyddsbehov. Sverige lever inte upp till lagstadgade krav på förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen, vilket gör att hbtqi-flyktingar, en av de mest utsatta grupperna av asylsökande, systematiskt får sin rätt till asyl kränkt av svenska myndigheter, menar Deidre Palacios.