Med röstsiffrorna 18 för och 10 mot ställde sig Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, bakom Mary Honeyballs rapport om situationen för asylsökande kvinnor och HBTQ*-personer (eller HBTI* som är den förkortning EU använder).
I rapporten konstateras att ”kvinnor och hbti-personer utsätts för specifika former av könsrelaterad förföljelse, som fortfarande alltför ofta inte erkänns i asylförfarandena.”
Parlamentets utskott vill därför se att såväl kvinnors som HBTQ-personers utsatthet uppmärksammas i asylhanteringen och att även i de länder som antas vara ”säkra” behöver kvinnor och HBTQ-personers säkerhet speciellt uppmärksammas. I Kommissionens arbete nämns bland annat länderna på Balkan och i uppgörelsen kring flyktingströmmen under tisdagen kommer Turkiet få en särskild roll för att hantera de flyktingar som söker sig till Europa.
I rapporten som antogs understryks att EU i sitt arbete med säkra ursprungsländer behöver se över att kvinnors och HBTQ-personers situation är säkrad i dessa eftersom man skriver att ”inget land kan anses verkligt ‘säkert’ för kvinnor och flickor” och i rapporten efterlyses att ”särskilda undantag” skall kunna göras för ”kvinnor, hbti-personer och andra utsatta grupper”.
EU-parlamentets HBTQ-grupp välkomnar rapporten genom dessa vice-ordförande Malin Björk (GUE/NGL, svenska Vänsterpartiet).
– Varje initiaitiv som handlar om att snabbehandla asylsökande, som att lista ”säkra länder”, ökar risken för att särskilt skyddsbehövande grupper, som HBTQ-personer, inte får detta erkännande, säger hon i ett uttalande. Det är viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma Kommissionen och medlemsstaterna på detta så att de flyktingar som utsätts för förföljelse, fortsatt får sin asyl prövad.

I rapporten lyfts även problem som uppmärksammats i bland annat Sverige.
”Parlamentet betonar att det i alla medlemsstater behövs mottagningsenheter som är lyhörda för hbti-personers behov och framhåller att det är vanligt med våld mot hbti-personer på mottagningsenheter.” EU-parlamentet vill att de som arbetar med flyktingar och asylfrågor skall utbildas kring bland annat HBTQ-personers villkor.
Rapporten fick stöd av 18 ledamöter i parlamentets utskott, medan 10 röstade mot. Bland de som röstade mot rapporten och dess förslag fanns två svenskar. Dels moderaternas Anna Maria Corazza Bildt från EPP-gruppen och dels Sverigedemokraternas Kristina Winberg från EFDD-gruppen.
I ett speciellt uttalande till rapporten gick dessutom Beatrix von Storch från partiet Alternativ för Tyskland och ECR-gruppen till hårt angrepp på Tysklands förbundskansler Angela Merkel. von Storch ifrågasatte i uttalandet även att ”homosexuella flyktingar bör erbjudas särskilda uppehållsutrymmen” med tillägget; ”hur ska de se ut?”.

*HBTQ – homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
*HBTI – homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella