Den socialdemokratiska regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tillsatte under 2005 en särskild utredare för att utreda hur äktenskap ska kunna ingås av par av samma kön. Dessutom utreddes om trossamfunden ska ha behörighet att företräda det allmänna vid ingående av äktenskap eller om äktenskapet enbart ska kunna ingås civilt.

Utredningen resulterade i betänkandet Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor.
Utredaren förordar äktenskap för samkönade par men vill att vigselförrättare ska ha rätten att neka till vigsel av samkönade par. Utredaren föreslås även att Svenska kyrkans präster inte längre skall ha automatisk vigselrätt. Man skall istället få söka vigselrätt på samma sätt som andra samfund. Dessutom tas vigselrätten för domare bort. Istället skall de borgerliga vigslarna enbart skötas av vigselförrättare som utses av länsstyrelserna.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har lagt en gemensam motion om Könsneutral äktenskapsbalk. Där föreslås riksdagen ställa sig bakom huvuddelen av utredarens förslag. Motionen innehåller ett fullständigt lagförslag. Bästa sättet för borgerliga riksdagsledamöter som vill åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning är därför att bifalla oppositionens förslag.

Länder som Spanien, Nederländerna, Sydafrika, Kanada och Belgien har redan gått före. Det finns inga skäl till att vi som homosexuellt par skall vägras ingå äktenskap. Vi har rätt att inte bli diskriminerade. Våra barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden och till föräldrar som omfattas av en äktenskapslagstiftning som omfattar alla.

I utredningen förordas att vigselförrättare ska ha rätten att neka till vigsel av samkönade par. HBT-socialdemokraterna kan dock aldrig acceptera att samfund eller enskilda personer diskriminerar genom att välja bort att viga samkönade par. Inte heller att det skulle heta något annat än äktenskap.

Den 20 september 2009 är det kyrkoval. Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att vara med och påverka. (S) går till val på att välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan. Begreppet äktenskap bör omfatta även samkönade par. Allas rätt till kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen bör garanteras. Anställda och förtroendevalda bör utbildas i HBT-bemötande.

På sikt bör civiläktenskap införas. Det är i längden inte rimligt att staten fattar beslut om hur kyrkor skall agera. Utredningen har dock inte tagit ställning till civiläktenskap och därmed förenade kostnader och regeländringar. Frågan måste därför utredas ytterligare. I dagsläget är vi inte beredda att låta frågan vänta, och vi vill därför utgå från det underlag som finns i betänkande. Ett alternativ som innebär att lagstiftningen inte genomförs alls eller dröjer flera år till är oacceptabelt.


Socialdenokraterna på Qruisers Tema Regnbågspolitik