Moderaterna strävar efter ett Sverige och ett Europa där alla ska känna sig trygga – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Så är det tyvärr inte i dag. Fortfarande utsätts hbtq-personer för hot, hat och våld.

Europasamarbetet vilar på gemensamma värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Det här är värderingar som måste försvaras, varje dag.

Många framsteg har gjorts för att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige. Under den moderatledda regeringen 2006-2014 kom flera viktiga reformer på plats – bland annat könsneutral äktenskapslagstiftning och en ny diskrimineringslag.

Under de senaste åren har vi fortsatt att driva en ambitiös hbtq-politik i riksdagen. Vi har gjort satsningar för att minska psykisk ohälsa, förstärka arbetet mot hedersförtryck och hatbrott, och vi har öppnat för ett reglerat surrogatmödraskap.

Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter måste nu fortsätta i Europa. Många andra medlemsländer har inte gjort samma framsteg som Sverige. Det bör vi driva opinion för att förändra. Europa ska vara tryggt – för alla. Därför kommer Moderaterna föra en tydlig politik i Europarlamentet för hbtq-personers rättigheter.

Moderaterna vill att alla registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige också ska erkännas i hela EU. Det är nödvändigt för att hbtq-personer fullt ut ska kunna nyttja den fria rörligheten tillsammans med sina familjer.

EU behöver också övergripande lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inom exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård. I dag finns sådan lagstiftning för arbetslivet. Men det räcker inte. Därför bör Sverige driva på för att bredare lagstiftning mot diskriminering ska bli verklighet.

Nu står Europa inför ett vägval: antingen går Europa mot mer splittring, eller så gjuter vi mod i Europasamarbetet och tar itu med gemensamma problem.

Vårt val är enkelt. Vi moderater kommer vara en konstruktiv kraft i Europa. Vi ska göra Sverige och Europa tryggare – och en viktig del i detta är att stärka hbtq-personers rättigheter. Vi prioriterar också att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, att rädda klimatet och att få på plats en fungerande invandringspolitik.

Moderaterna kommer stå upp för hbtq-personers rättigheter i Europa.