I takt med att allt fler människor lever som ensamstående måste möjligheterna för ensamstående att skaffa barn öka. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv även som ensamstående, och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst. Att det finns en sammanhållen familjepolitik som återspeglar dagens levnadsvillkor är grundläggande för Öppna Moderater.

Insemination för ensamstående kvinnor måste tillåtas. Det steg som Moderaterna nyligen tagit för att förverkliga detta är bra och något vi välkomnar. Vi ser gärna att privata kliniker, licensierade av Socialstyrelsen växer fram för att avlasta landstingen från denna typ av verksamhet som inte alltid är regelrätt sjukvård. Verksamheten kan ske på kommersiell grund utöver den verksamhet som idag nästan enbart sker i landstingens försorg.

Finansieringen för insemination ska kunna bekostas av kvinnorna själva. Som det är idag är vi hbt-personer med och betalar andras insemination, men har små möjligheter att själva nyttja den. Ska vi ha skyldigheter är det rimligt att vi också har samma rättigheter, därför är ett större egenansvar för finansiering i utbyte mot en snabbare process att skaffa barn rimligt. Fortsatt verksamhet kan ske i landstingens försorg när insemination sker på medicinska grunder.

I Sverige är adoption lika med internationell adoption. Att adoptera svenska barn diskuteras inte ens som ett alternativ. Svenska barn adopteras inte i lika utsträckning som barn i andra länder när de inte längre kan bo kvar i föräldrahemmet. Istället blir de placerade i familjehem. Många stannar i familjehem under hela uppväxten med följd att beslutet om placeringen ska omprövas var sjätte månad med siktet inställt att flytta hem till de biologiska föräldrarna så snart situationen tillåter. Risken är förstås uppenbar att situationen i föräldrahemmet förr eller senare försämras igen varpå ett nytt familjehem väntar. Risken finns även att den aldrig ändras så barnet förblir placerat till vuxen ålder utan stabila familjeband. Eftersom många barn behöver en tryggare uppväxt än det en familjehemsplacering kan erbjuda bör det bli enklare för familjehemsplacerade barn att kunna adopteras till trygga, kärleksfulla hushåll.

Det har blivit vanligare att såväl homosexuellas som heterosexuella män åker utomlands för att skaffa barn med hjälp av en surrogatmamma. Det i sin tur leder till ett oklart rättsläge när fadern kommer tillbaka till Sverige med det nyfödda barnet. För att om möjligt stävja det oklara rättsläget måste det i Sverige bli möjligt för såväl homo- som heterosexuella att skaffa barn genom surrogatmödrar. Verksamheten bör kunna ske på både altruistisk grund och mot ersättning. Eftersom surrogatmödraskap inte behöver vara relaterat till medicinska fel hos de inblandade så bör detta inte belasta landstinget eller skattebetalarna. Surrogatmödraskap skulle kunna förmedlas via, av Socialstyrelsen licensierade, företag och organisationer.

När nästan varannan svensk idag lever ensam och många hbt-personer är ensamstående, men ändå gärna vill bli föräldrar, måste politiken anpassas efter verkligheten. En sammanhållen individualiserad familjepolitik är nödvändig för att inte tvinga människor utomlands för att skaffa barn och komma tillbaka till Sverige och till ett ibland oklart rättsläge. Öppna Moderater menar att vi måste få på plats insemination av ensamstående, en adoptionslag som fungerar~för både singlar och hbt-personer och en lösning kring surrogatfrågan.

Fredrik Saweståhl, förbundsordförande Öppna Moderater
Jenny Edberg, 1:e vice förbundsordförande Öppna Moderater
Anders Karlsson, 2:e vice förbundsordförande Öppna Moderater