I en jämförande studie mellan fem olika länder i Europa visar det sig att transpersoner i Sverige mår tydligt sämre än i de andra länder som ingått.

Underlaget i studien består av 885 svarande varav 472 kommer från Sverige, 276 från Spanien, 76 från Polen, 38 från Serbien och 23 från Georgien. 41,7% av de svarande var transmän, 28,7 transkvinnor och 26% icke-binära. I studien ingår även 888 vårdgivare varav 487 från Sverige, 234 från Spanien, 93 Polen, 55 Serbien och 19 från Georgien.

I den svenska gruppen var 35,6% av de svarande transmän, 36,4% icke-binära, 23,3% transkvinnor och 4,7% annat. Motsvarande för den spanska gruppen var 49,3% transmän, 36,6% transkvinnor och 12,7% icke-binära.

I studien framgår att nästan 39% av de svenska transpersoner som svarade på enkäten uppfattar att de har en dålig hälsostatus. Endast Georgien, med ett klart lägre antal svarande, hade fler som angav dålig hälsa. För den spanska gruppen, var det endast 4,2% som svarade att de hade dålig hälsa. Av de spanska svarande sa 53,8% att de såg sitt humör eller sinnesstämning som bra eller genomsnittlig. För svenska svarande var den siffran 37,8%.
En liknande skillnad märks mellan hela gruppen transkvinnor, där 50,4% anger humör eller sinnesstämning som bra, medan det bland icke-binära endast är 29,4% som anger detta. Även i det svenska resultatet visar det sig att gruppen icke-binära mår sämst, 50,8% av de svarande i Sverige angav att de hade dålig hälsa, mot 30% av gruppen transkvinnor och 33% av transmännen.
Att gruppen Icke-binära i enkäten var förhållandevis hög i Sverige kan därför vara en delförklaring till de mycket negativa svenska resultatet i förhållande till de fyra andra länderna.

Medan 48% av de svarande i Spanien drar sig för att besöka vården, var det hela 62% av de svenska svarande som angav detta. Endast 27% av svenskarna kände till en transvänlig vårdgivare medan motsvarande siffra i Spanien var 70%. Trots att Sverige hamnar lägre i resultatet så har hela 59,5% av de svenska vårdgivare som svarat på enkäten gått igenom en utbildning kring transfrågor, klart högre än övriga länder.

Trots dålig hälsa och mer negativ erfarenhet av vårdapparaten svarade något färre svarande i Sverige än i Spanien att de de senaste åren haft självmordstankar. 9,8% mot 10,8%. Dock har drygt 25% av svenska svarande haft självmordstankar någon gång i sitt liv jämfört med 22% av de spanska.

RFSL har reagerat kraftigt på resultatet av undersökningen. De påpekar i ett pressmeddelande att 5% av Sveriges befolkning anger sin hälsa som dålig. För de svarande transpersonerna var alltså motsvarande siffra skyhögt högre, inte enbart i förhållande till de andra länderna utan även jämfört med svenska befolkningen i stort.

RFSL konstaterar att transvården inte har tillräckliga resurser och inte möter de behov som transpersoner har.
– Insatser för att förbättra transpersoners hälsa är nödvändiga, vården behöver mer kunskap om transpersoners situation och särskilda hälsoproblem. Ingen ska behöva uppleva kränkande behandling när en söker hjälp av vården, säger Carolina Orre, sakkunnig i hälsofrågor på RFSL och medförfattare till rapporten.

Läs hela rapporten här