Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19628, exp. nr. 53/2020

QX klandras för artikel om vårdnadstvist

På tidningens webbplats, qx.se, publicerades den 28 november 2019 en artikel med rubriken Gaykillen David skaffade barn med en ensamstående tjej: ”Jag har inte sett min dotter på ett år”. Artikeln publicerades även i den tryckta utgåvan av tidningen som gavs ut i december 2019, då med rubriken David har inte fått träffa sin dotter på ett år.

I artikeln berättar en man, David, om hur han stängts ute av mamman till barnet. Något som började under graviditeten, fortsatte under förlossningen och även efter födelsen.

I ingressen citerades David ”Jag blev pappa till en liten tjej i september förra året. Hon heter Emelie. Men sista gången jag såg henne var i oktober förra året när hon var en månad gammal. Sen dess har inte mamman låtit mig träffa min dotter”.

I artikeln intervjuades ytterligare två gaykillar om sina erfarenheter av att skaffa barn tillsammans med en kvinna. Dessutom hade tidningen intervjuat Matts Hertsberg som var ordförande för föreningen Pappa Barn.

Ansåg sig utpekad
Kvinnan anmälde tidningen. Hon ansåg att hon var utpekad i artikeln genom att specifika datum och detaljer angavs. Det rådde inte något som helst tvivel om att det handlade om henne och hennes dotter. Vänner och familj hade identifierat dem direkt. Hon upptäckte artikeln genom en länk på Facebook och det hade varit en fruktansvärd tid sedan dess.

”David” hade i artikeln givits möjlighet att helt oemotsagd ge en felaktig bild av henne, och av deras barns första år. Tidningen citerade honom på framsidan och lockade därmed läsare genom att skandalisera henne och deras historia.

Hon framstod i artikeln som galen, elak och som en olämplig förälder. Varken hon eller någon av de andra mammorna som berördes av artikeln hade givits möjlighet att kommentera uppgifterna.

Tidningens svarade att deras redaktionella och journalistiska bevakningsområde var frågor som rörde homo- och bisexuella och transpersoner. Tidningens utgångspunkt var dessa personers livsvillkor. Just frågan om föräldraskap och hur detta kunde bli verklighet för homosexuella män hade blivit allt mer ofta förekommande.

I artiklarna, bland annat den som anmälts, belystes situationer där det uppstått problem mellan föräldrarna. De intervjuade personerna berättade att de efter barnets födelse inte tillåtits vara aktiva föräldrar.

”Anonymiseringen rimlig”
Utgångspunkten för artiklarna var de problem som kunde uppstå för homosexuella män som önskade bli pappor. Syftet var inte att ta ställning i de enskilda vårdnadstvisterna, utan att ur de homosexuella pappornas synvinkel belysa situationen. Tidningens bedömning var också att anonymiseringen hade skett på ett rimligt sätt, ingenstans hade man använt riktiga namn eller bilder på de inblandade personerna. Den hade inte lämnat detaljerad information som gjorde att läsarna kunde identifiera mamman eller pappan.

Kvinnan svarade att det fanns flera detaljer som tillsammans otvetydigt pekade ut henne.

Medieombudsmannens bedömning
Medieombudsmannen skriver att det finns ett tydligt allmänintresse av att rapportera om frågor som gäller familjebildning och familjerättslig lagstiftning, men att en tidning som skriver om ämnet bör iaktta försiktighet i förhållande till den personliga integriteten.

Tidningen har inte publicerat de inblandades namn eller fotografier på dem. Artikeln innehåller däremot specifika uppgifter om dem, till exempel bostadsort, ålder och detaljerade omständigheter kring dotterns födelse. Sammantaget är uppgifterna sådana att en viss krets har kunnat identifiera de omskrivna personerna. En krets som sedan tidigare inte hade kunskap om konflikten mellan föräldrarna och hur denna tagit sig uttryck. NN är därmed enligt MO utpekad i medieetisk mening.

Endast en persons version
Personen som intervjuades i artikeln har rätt till sin berättelse. Det vilar emellertid ett ansvar på tidningen att inte återge berättelsen så att andra drabbas av en oförsvarlig publicitetsskada. Påståendet om att anmälaren aktivt, och utan godtagbar anledning, utestängt sitt barns pappa är kränkande för anmälaren. Uppgifter av denna typ är kränkande oavsett om de är sanna eller falska.

I artikeln är det endast den intervjuades version som presenterats. Trots att det var uppgifter om känsliga förhållanden, och trots att tidningen hade vetskap om att det förelåg en vårdnadstvist. I ett sådant läge finns det anledning för tidningen att vara särskilt försiktig med de uppgifter som den publicerar.

MO menar att den intervjuade mannens rätt att berätta sin historia inte motiverar den skada som tillfogades NN. Artikeln har således medfört en oförsvarlig publicitetsskada. För den bör QX klandras.

Oförsvarlig publicitetsskada
Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

QX tar bort intervjun.

Efter MOs uttalande valde QX att redigera artikeln på QX.se och i PDF-utgåvan för att ytterligare anonymisera. Efter Mediernas Etiknämnds beslut tar QX bort texten om ”David”på QX.se liksom från PDF-versionen av pappersutgåvan.