QX kontaktade tolv öppna HBT-personer som står på partiernas EU-vallistor. Endast en av dem står på direkt valbar plats, men personkryssen kommer ha större betydelse i EU-valet än i det svenska riksdagsvalet. Valet pågår just nu genom poströstning och den 7 juni öppnar vallokalerna.
De tre frågor vi bad kandidaterna till EU-parlamentet att svara på var:
1. • Varför skall man rösta i EU-valet?
2. • Vilka frågor går du till val på i detta EU-val?
3. • Vilka HBT-frågor tycker du är viktigast att driva i EU?

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Thomas Andersson (c), plats 26

1. Det Europeiska samarbetet är viktigt för att öka förståelsen och toleransen mellan Europas folk. Genom att rösta kan du påverka hur öppet Europa ska vara genom att kryssa en öppen kandidat och på Centerpartiet för ett Tryggt, grönt, öppet och Företagsamt Europa.
2. Jag jobbar redan med regionala utvecklingsfrågor förr 270 europeiska regioner och det är frågor om utvecklingspolitik jag främst vill driva i Europaparlamentet. Genom att öka öppenheten och toleransen för hbt personer kan Europa utvecklas bättre. Klimatfrågan är också viktig för mig och här kan EU göra skillnad.
3. Att inte HBT personer ska diskrimineras. Att EU ska arbeta för rättstrygghet och ett fritt EU även för HBT personer. Att alla människor ska vara inkluderade i EU´s politik oavsett kön, sexualitet, bakgrund och ekonomi.

Centerpartiet på Tema Regnbågspolitik
thomaskarlo.blogspot.com

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Martin Andreasson (fp), plats 16

1. Om du inte röstar är det någon annan som bestämmer! Framför allt tycker jag att man ska fundera på vilka grundläggande idéer och värderingar som borde finnas i parlamentet. I dag sitter ju några av Europas mest lysande förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter på plats i Bryssel, men också några av Europas värsta rasister och antidemokrater. Parlamentet har dessutom stor makt och får ännu mer inflytande i och med Lissabonfördraget. Att enskilda ledamöter spelar roll såg vi nu senast i omröstningen om telekomdirektivet.
Därför hoppas jag att så många som möjligt utnyttjar sin rösträtt. Om du gillar EU-samarbetet och vill ha mer frihandel, företagsamhet, kamp för jämställdhet och mot diskriminering tror jag också att du tycker att Folkpartiet är ett bra
val.

2. Min personvalskampanj har temat ”Ett öppet Europa”, och jag kommer att lägga tyngdpunkten på tre viktiga öppenhetsfrågor:
Öppet Europa – fritt från diskriminering. Förtryck av romer, diskriminering av HBT-personer, bristande jämställhet – Europa har mycket att ta tag i på hemmaplan. En starkare diskrimineringslag för hela EU brådskar. Rätten att ta med sig sin partner när man flyttar mellan EU-länder måste gälla också den som lever med någon av samma kön. EU behöver även förbättra tillsynen av mänskliga rättigheter i medlemsländerna.
Öppna marknader – bra för konsumenten. Den ekonomiska krisen kan inte lösas med stängda gränser. Vi behöver mer frihandel – och Sverige behöver euron. Jag tänker även driva frågan om en gemensam konsumentlag för hela EU, så att alla är trygga med att de har samma skydd oavsett i vilket land man handlar. Det underlättar för konsumentmakten på den inre marknaden.
Öppna unionen för fler länder. Jag vill att fler länder välkomnas in i EU i samma takt som de klarar höga krav på demokrati och marknadsekonomi. Självklart gäller det också Turkiet när kurdernas och andra folks rättigheter i landet erkänns.

3. Hela EU-samarbetet bygger på mänskliga rättigheter, så listan är lång! Först och främst behövs en tuff gemensam diskrimineringslag som gäller alla samhällssektorer, inte bara arbetsmarknaden. Kommissionens förslag är till stora delar bra, men ger fortfarande inte transpersoner ett tillräckligt skydd. Det måste ändras.
Den fria rörligheten fungerar inte för samkönade par. Jag tänker arbeta för att samkönade par erkänns som familj i all EU-lagstiftning, så att alla har samma rätt att ta med sig sin familj när man flyttar inom EU.
HBT-personers mänskliga rättigheter kränks fortfarande i EU – händelserna kring Baltic Pride är ett exempel på att inte ens yttrande- och mötesfriheten är säkrad. EU måste bli bättre på tillsynen av mänskliga rättigheter och ska också rikta sanktioner mot länder som kränker de mänskliga rättigheterna.
EU har också en viktig roll för att stötta HBT-rättigheter utanför unionen, genom att EU-länderna agerar samfällt i FN eller genom att EU ställer tydliga krav på blivande medlemsländer.
Som parlamentariker kommer jag självklart också att arbeta aktivt med att hålla kontakt med HBT-rörelsen i utsatta länder. Det är viktigt att EU:s folkvalda visar sitt stöd för HBT-kämpar på Balkan, i Öst- och Centraleuropa, i Mellanöstern och på andra håll genom att uppmärksamma deras situation, delta i Pride-parader, bjuda in dem till parlamentet m.m. Med lång bakgrund i den svenska HBT-rörelsen vet jag hur viktigt det internationella samarbetet är i kampen för HBT-rättigheter. Jag kommer att använda mitt nätverk och mina kunskaper i Europaparlamentet för att skapa förändring och bidra till öppenhet.

Folkpartiet på Tema Regnbågspolitik
martinandreasson.nu

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)
Krister Fahlstedt (c), plats 15

1. Möjligheten att rösta är en demokratisk grundbult som vi bör vårda och inte ta för given. Dessutom spelar varje röst roll i vägvalet mellan ett mer öppet eller mer protektionistiskt EU.

2. Jag vill se ett EU med dörren öppen mot resten av världen. De frågor jag brinner för är frihet, mänskliga rättigheter och ett stärkt samarbete för fred och säkerhet. Europas förenta krafter kan göra verklig skillnad!

3. Partnerskap eller äktenskap mellan personer av samma kön som ingåtts i ett EU-land ska automatiskt erkännas av övriga medlemsstater!
– Kännbara sanktioner måste tillämpas för länder som systematiskt kränker yttrande- och mötesfrihet i samband med exempelvis Pride-arrangemang!
– Hbt-frågor måste bli synliga i EU:s utrikespolitiska arbete! Ett första viktigt steg är att ställa sig bakom de så kallade Yogyakartaprinciperna.

Centerpartiet på Tema Regnbågspolitik
fahlstedt.blogspot.com/

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Jonas Gunnarsson (s), plats 14
1. För att det som EU-parlamentet är med och beslutar om berör dig! Avstår du från att rösta ger du makten över besluten till någon annan. Frågorna det handlar om är framför allt stora frågor som hur vi skapar sjyssta villkor på arbetsmarknaden, vad vi ska göra för att komma till rätta med våra utsläpp till mänskliga rättigheter och rätten att slippa diskrimineras.

2. Sjyssta vilkor på arbetsmarknaden! Du ska ha rätt till vettig lön och samma vilkor på svensk arbetsmarknad oavsett om du är Svensk eller kommer från ett annat land. Jag vill att vi använder större del av EUs pengar på gröna investeringar som järnvägar och förnybar energi istället för att spendera dem jordbruket. Då skapar vi jobb och utveckling samtidigt som vi tar steg mot montera ner en jordbrukspolitik som resulterar i stora livsmedelsöverskott som dumpas på världsmarknaden. Jag går också till val på att EU måste bli stark global aktör för mänskliga rättigheter och jämställdhet. För att klara det måste EU först sopa framför sin egen dörr. Hårdare tag mot trafficking genom ökat polissamarbete samtidigt som vårt gemensamma bistånd måste bli större och i högre grad syfta till att stärka kvinnor och bygga samhällen som man som ung kvinna inte behöver lämna i jakten på arbete. Abort är en mänsklig och universell rättighet och ska också erkännas som sådan av unionen. HBT-frågorna är självklara, men de kommer jag till i fråga 3.

3. Att antidiskrimineringsdirektivet blir verklighet! Det är en grundläggande rättighet att slippa diskriminering och ha rätt att vidta åtgärder mot den som ändå väljer att diskriminera. Direktiver är långt från perfekt och behöver åtminstone anpassas till att också omfatta diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet. Den fria rörligheten måste också stärkas för HBT-personer. Exempelvis är det orimligt att man som samkönat gift par inte kan flytta till ett annat EU land och förvänta sig att fortfarande kunna tillräkna sig det skydd och de rättigheter det innebär att vara gift! Unionen måste också reagera och agera starkare mot medlemsstater som inte upprätthåller grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter som mötes- och yttrandefrihet för HBT-personer. När Österrike valde en regering med rasister i valde de andra medlemsstaterna att tydligt visa sin avsmak, samma agerande borde vara självklart när homofober väljs till makten. Jag får lov att avsluta med en dröm, nämligen att EU tar som sitt ansvar att driva på i FN för en konvention för HBT-personers rättigheter.

Socialdemokraterna på Tema Regnbågspolitik
jonasgunnarsson.se

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Ulf Holm (mp), plats 4
1. För att politik gör skillnad också på EU-nivå och EU-parlamentet har mycket makt. Det finns väldigt många viktiga frågor som ska avgöras i EU-parlamentet de kommande åren, allt från klimatpolitik till diskrimineringsskydd, och då spelar det roll vilka parlamentariker Sverige röstar fram.

2. Klimatfrågan är viktigast, vi måste få en bättre klimatpolitik på EU-nivå med skärpta målsättningar. Vi gröna har lanserat Green New Deal för EU där vi lanserar satsningar på klimatområdet som skapar nya jobb. Frågor kring fackliga rättigheter, hbtq-frågor och en politik för att riva EU:s murar mot omvärlden engagerar jag mig också mycket i.

3. Hatbrotten måste bekämpas och diskrimineringsskyddet stärkas för att hbtq-personer. Det är inte acceptabelt med de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som dagligen sker runt om i EU-länderna. Har också krävt i riksdagen att Sverige ska lyfta frågan om en hbt-pakt på EU-nivå för att bättre fokusera på dessa frågor, som jag idag anser vara nedprioriterade av EU. Jag har också skrivit under ILGA-Europas 10-punktsprogram inför EU-parlamentsvalet, vilket jag tycker är ett utmärkt initiativ.

Miljöpartiet på Tema Regnbågspolitik
Ulf Holm på Europabloggen

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Christoffer Järkeborn (m), plats 6
1. Därför att vi har ett antal gemensamma frågor som vi måste lösa tillsammans. Det handlar om miljö- och klimatproblemen, den internationella brottsligheten och den globala ekonomiska krisen.

2. Att vi ska få till ett bättre samarbete och tuffare tag mot internationell brottslighet. Tuffare miljökrav. Avskaffa EUs jordbrukspolitik

3. Jag kommer att arbeta för att öka toleransen, att könsneutrala äktenskap som gäller i ett EU land ska gälla i alla EU länder och jag kommer att arbeta för ett ökat diskrimineringsskydd när det gäller sexuell läggning.

Moderaterna på Tema Regnbågspolitik
www.jarkeborn.eu

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Håkan Jörnehed (v), plast 25

1. Självklart ska man alltid använda sin möjlighet att rösta. På valdagen är alla röster lika mycket värda. Möjligheten att få delta i allmänna val, den rättigheten dör människor för i världen.
Att rösta i EU- valet och ta ställning för vilket parti som du anser bör representera dig i EU- parlamentet är väldigt viktigt. EU styr tyvärr redan 60-80 % av alla beslut som fattas på lokalnivå i kommuner och landsting

2. Dels är Vänsterpartiet en EU-kritisk röst med allt vad det innebär. Till exempel har svenskarna hittills betalat mer än 300 miljarder kronor till EU. Vad har vi fått tillbaka?
Om du inte är skånsk storbonde eller byråkrat i Bryssel har du antagligen inte fått något alls.
Vi vill sluta kasta pengar i det svarta hål som kallas EU.
Om jag skulle komma in i parlamentet vore det övergripande arbetet att verka mot EU: s klåfingrighet och superstatsambitioner, motverka diktat från en EU-byråkrati som snarare verkar representera EU-etablissemanget än oss medborgare.
Vänsterpartiet är starkt emot att mer makt flyttas över till EU. Men mycket makt är redan överflyttad. I EU vill jag framförallt arbeta för att minska hälsoklyftorna i Europa. Det skiljer upp till 17 år i överlevnad då det gäller vissa diagnoser beroende på var i Europa du lever och vilka möjligheter du har, vilken makt och vilket inflytande du har över ditt liv.
Sociala frågor bör få mer framträdande roll inom EU. Jag skulle också gå vidare i de frågor som tidigare Vänsterpartistiska EU-parlamentariker så framgångsrikt drivit i EU. Kvinnors rättigheter, sexlagsstiftning, djurrättsfrågor, miljöfrågor, vi älskar internet, samt bevarande av svenska kollektivavtalsmodellen är frågor som Vänsterpartiet fått genomslag för i EU.

3. Att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden.
Att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par. D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.
Att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)?
Att EU-parlamentet offentligt och tydligt fördömer de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella att juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc.
EU är nu mer konservativt och mörkblått än någonsin tidigare. Vi slåss nu mot en allt mer utbredd katolsk moralkonservatism, Berlusconis generella främlingsfientlighet som även drabbar HBT-personer samtidigt som myndighetsförföljelser av hbt-personer i Östeuropa ökar. Tydliga exempel på detta har vi sett utspelas de senaste dagarna i Moldavien, och i Riga i Lettland. Moskva förbjuder Prideparaden under Eurovisionsfinalen. Mot detta bör EU snarast agera kraftfullt med övergripande bekännelser om allas lika rättigheter och demokratiska värden. Inte minst Sverige, som snart tar över ordförandeposten, bör protestera högljutt mot att mänskliga rättigheter kränks.
Men oftast sker ingenting när det väl gäller HBTq- frågor. Framförallt backar borgerliga partier när det väl gäller. När det kommer till skarpa omröstningar röstas de emot i HBTq- frågor. Både i EU och i Sveriges riksdag, såväl som i kommuner och landsting.
Om du vill gå från ord till handling bör Vänsterpartiet och jag få din röst i EU- valet. Andra partier orerar, Vänsterpartiet agerar!

Vänsterpartiet på Tema Regnbågspolitik

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Catrine Norrgård (fp), plats 18
1. Väldigt mycket i Sverige påverkas av beslut som tagits i EU. Att Sverige ska införa direktivet IPRED eller att våra bussar är anpassade för personer med funktionshinder – det är EU-beslut som påverkar vår vardag. Vi har fått säkrare mat och piggare kirurger genom beslut fattade i EU.
Jag tycker det är häftigt att vara en del av en väljarkår på 375 miljoner människor som ska välja vem vi vill ska påverka min och 500 miljoner européers vardag. Vi behöver politiker i Europaparlamentet som står upp mot de konservativa vindarna som blåser. Om man inte använder sin röst ger man den till någon annan, som kanske står för något helt annat.

2. Jag brinner för våra grundläggande fri- och rättigheter, så som t.ex. yttrandefrihet för HBT-personer i alla länder, starkt skydd för den personliga integriteten och att fri abort borde räknas som en mänsklig rättighet. Stora insatser behövs för att stoppa sexslavhandeln, t.ex. skulle ett europeiskt FBI göra nytta. Dessutom behöver EU en generös flyktingpolitik.

3. Först och främst måste alla garanteras lika rättigheter, genom att rättighetsstadgan blir bindande för alla medlemsstater, byrån för grundläggande rättigheter får starkare befogenheter och en stark diskrimineringslagstiftning införs som även omfattar transpersoner. Vi kan heller inte tala om fri rörlighet för personer om inte samkönade familjer erkänns och får lika fri- och rättigheter som andra.

Folkpartiet på Tema Regnbågspolitik
norpan.blogspot.com

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Anna Troberg (Piratpartiet), plats 4
1. Det är viktigt att rösta i EU-valet, eftersom många beslut som fattas i EU får stora konsekvenser för oss här i Sverige. Om man inte röstar, så överlåter man dessutom sin beslutsrätt till någon annan. Det är viktigt att göra sin röst hörd.
2. Alla människor har rätt till ett privatliv. Ingen ska få sin personliga integritet kränkt. Det gäller alla oberoende av kön, läggning, religion etc. Det läggs fram fler och fler lagar som inkräktar på allas självklara rätt till sin personliga integritet. Många av de lagar vi i Piratpartiet kämpar mot har sitt ursprung i EU och därför är det viktigt att finnas i Bryssel och bekämpa dem redan där. Den nya informationsteknologin ska användas för att ge och låta medborgarna sprida information, inte för att samla information om dem.
3. Alla EU:s medlemsländer ska förbjuda all diskriminering på grund av sexuell läggning. Det måste finnas ett bra och stabilt skydd för HBT-personer inom EU. Dessutom ska naturligtvis äktenskap mellan personer av samma kön som ingåtts i ett EU-land erkännas i alla de övriga medlemsländerna. Det är inte acceptabelt att indirekt klassa samkönade äktenskap som en sorts andraklassens äktenskap.

Piratpartiet på Tema Regnbågspolitik
annatroberg.com/

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Christian Valtersson (mp), plats 26
1. Du ska rösta i Europaparlamentsvalet för att valet är av stor betydelse för din vardag. De beslut som fattas i Europaparlamentet påverkar mycket av det som händer såväl i Sveriges riksdag som i din stadsdel eller kommun. Om Lissabonfördraget går igenom kommer också parlamentets makt öka ännu mer. Jag tycker också det är mycket viktigt att inte lämna fältet fritt för moderaternas partivänner i Berlusconis och Sarkozys partier som aktivt verkar såväl för att inskränka HBTQ-personers rättigheter som för att utöka övervakningen av enskilda individer. Om inte du röstar, röstar någon annan åt dig.

2. Jag vill skapa ett Europa där du är fri att vara den du är. Med det menar jag ett Europa där inte etniska minoriteter förföljs likt den ryska minoriteten i Baltikum eller romerna i Italien. Ett Europa där HBTQ-personer i alla länder kan demonstrera för sina rättigheter och där
alla människor ges samma möjligheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ett Europa där alla medborgare är fria från övervakning och integritetskränkningar. Ett Europa där kvinnor överallt äger rätten till sin egen kropp och där inte din funktionalitet är avgörande för din mobilitet i samhället.

Den Europeiska Unionen står också för avgörande utmaningar i finanskrisens och klimatkrisens spår. Jag vill arbeta för en Green New Deal där massiva investeringar i energieffektiviseringar, stöd och utveckling av ren energi och kraftfulla skattesänkningar för de företag som ställer om i miljövänlig riktning skapar mängder med gröna jobb som på samma gång är en effektiv åtgärd för både klimatet och arbetslösheten.

3. Jag vill stärka EUs antidiskrimineringsarbete. Detta kan göras bland annat genom att omdefiniera EU-domstolens uppdrag, stötta HBTQ-rörelsen i Öst- och Sydeuropeiska länder, låta samkönade äktenskap bli giltiga inom hela EU eller att verka för att alla EU-länder ska ha lagar som förbjuder diskriminering gällande sexuell läggning.

Miljöpartiet på Tema Regnbågspolitik

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Börje Vestlund (s), plats 10
1. Framförallt för att det är så många frågor i vår vardag som EU påverkar inte minst det som händer på jobbet, inte mindre är 60-70 % av en normal kommunfullmäktigemöte har sin grund i olika EU texter , det är också en demokratisk rättighet och röstar inte du så ger man sin röst till dom som vinner valet och den tredje som HBT person så är ju en hörnsten av vår kamp nämligen den mot diskriminering numer en stor och viktig EU fråga.

2. Kravet att lika lön för likvärdigt arbete är en huvudfråga i min kampanj, skälet är att man genom bland annat Lavaldomen vill minska möjlighet att man kan använda sig av lönedumpning.
Få en ändring till stånd att EU kan ha en mer human och demokratisk migrationspolitik
Att genomföra könsneutralt äktenskap på europeisk tror jag inte på och det är inte heller önskvärt. Men jag vill artbeta för att medlemsstaterna ska godkänna varandras familjerättsliga modeller om ett homosexuellt gift par flyttar till Polen så måste den polska staten acceptera just dem som ett gift par. Däremot behöver inte Polen införa könsneutralt äktenskap.

3. Självklart diskrimineringsfrågorna så att även transpersoner kan omfattas av diskrimineringsskyddet i Europa. Men också på rättsliga området att vi får en gemensam syn på hatbrott. Och med anledning av att flera av de nya staterna motarbetar Prideparader och HBT organisationer så behövs det en debatt inom EU parlamentet hur vi ska arbeta för att få en tydlig förändring till stånd

Socialdemokraterna på Tema Regnbågspolitik

Två av de öppna HBT-knadidaterna i EU-valet, Christoffer Järkeborn (m) och Börje Vestlund (s)

Liv Öberg Nilsson (fi), plats 4
1. Av dagens 785 ledamöter är 70 % män och nära 50% är konservativa Det betyder att det är ett gäng konservativa män som sätter dagordningen, så för alla oss som inte är konservativa män missgynnas vi av politiken. Vi är inte i fokus när besluten fattas.
Om du liksom jag diskrimineras för att inte vara en del av normen är det extra viktigt att rösta på en feminist som kommer stå upp för alla människors mänskliga rättigheter. Utan ledamöter som står upp för mänskliga rättigheter glöms de bort och försvinner från agendor.
Jag undrar också om vi på allvar kan respektera EU-parlamentet när endast 3/10 är kvinnor? Vilken demokrati talar vi om då? Det måste helt enkelt in fler kvinnor och fler feminister.

2. Jag har lovat att slåss mot prostitution och människohandel, för fri abort och sexualundervisning, mot homofobi och för HBT-personers lika rättigheter. Mot rasismen och för en internationell solidaritet och asylrätt och tydligare regler för lobbyismen.

3. HBT i kombination med feminism och antirasism. Sexualundervisning åt alla unga i Europa. De grundläggande fri- och rättigheterna som finns i yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet. Jag har redan lovat att jag ska delta i så många pride-manifestationer som jag kan om jag blir ledamot.
Feministiskt Initiativ på Tema Regnbågspolitik
kryssaliv.wordpress.com/

Mer om partierna och EU-valet:
Mer info om och kontakt med partierna via Tema Regnbågsval på Qruiser
ilga-europe.org

Tidigare artiklar om EU-Valet:

Samsyn i hbt-frågor inför EU-valet Din röst i EU-valet spelar roll Unik chans att sätta press på EU-länder Tydlig skillnad mellan öst och väst – bryr du dig?