Göteborgs stad har tagit fram en rapport som undersöker hbtqi-personer livsvillkor. En del av den fokuserar enbart på hur unga hbtqi-personer har det i skolan, vilket Göteborgs stad är den första kommunen i Sverige att undersöka. Rapporten om unga hbtqi-personers mående i skolmiljö bygger på svar från en enkätundersökning riktad till högstadie- och gymnasieelever med hbtqi-identitet, sammanlagt fick de in 297 svar.

Resultatet visar att 63 procent av de som svarat inte tycker att de får lära sig om hbtqi-personer eller hbtqi-frågor i skolan. 54 procent uppger att hbtqi-personer inte finns med i skolans böcker och andra läromedel och 41 procent säger att skolans sexualundervisning inte tar upp frågor som rör dem.

På frågan om de känner sig trygga i sin skola har en av fyra svarat att de känner sig otrygga i skolmiljön.

I rapporten lyfter stadsledningskontoret fram tolv rekommendationer för kommunen att arbeta vidare med utefter rapportens resultat. Antidiskrimineringsbyrån Väst har som extern aktör granskat resultatet och lägger i sin tur fram 32 ytterligare rekommendationer.

Igår tog kommunstyrelsen ställning till rapporten och rekommendationerna och efterlyste att stadsledningen kompletterar rapporten med fokus på diskriminering och otrygghet för att gå en tydligare bild av hbtqi-personer i Göteborgs livsvillkor.