Redan 2012 föreslog Vänsterpartiet att landstinget skulle erbjuda HPV-vaccination till pojkar. Detta avslogs av de borgerliga partierna som hänvisade till att de ville invänta fortsatta studier och rekommendationer från Socialstyrelsen. Sedan dess har ett flertal studier tillkommit som talar för att även pojkar och MSM-gruppen bör vaccineras.

Bland annat har en brittisk studie på MSM och hiv-bärare i gruppen 16-40 år visat att vaccination framgångsrikt förebygger såväl analcancer som kondylom. Eftersom dessa sjukdomar är vanligt förekommande i ovan nämnda grupper blir vaccination inte bara särskilt angeläget ur ett hälsoperspektiv, utan även kostnadseffektivt. Länder som Australien, USA, Kanada och Österrike rekommenderar redan idag vaccination av pojkar och en svensk myndighetsbedömning är på gång. Men det maler sakta i de byråkratiska leden. Har vi verkligen tid att vänta nu när kunskapen om HPV-vaccin finns?

Nu finns alltså de fakta på bordet som de borgerliga partierna saknade 2012. Vänsterpartiet föreslår därför igen att Stockholms läns landsting ska gå i bräschen och införa avgiftsfri vaccination för pojkar. Landstinget bör också erbjuda kostnadsfri vaccination till riskgrupper som MSM och hiv-bärare. Det finns flera skäl för Stockholms län att gå före. Dels finns det i landstinget upparbetad kompetens på området genom Venhälsan på Södersjukhuset och infektionsklinikerna. Dels ser vi att behovet är stort. Stockholm är det landsting som har flest hiv-bärare. MSM-gruppen är sannolikt också större i Stockholm än i övriga delar av landet.

Det är ur flera perspektiv ett jämställdhetsproblem att enbart flickor och inte pojkar erbjuds gratis vaccinering i Sverige. Att vaccinera pojkarna skulle inte bara minska risken för dem att drabbas av någon HPV-relaterad sjukdom, utan även minimera smittspridning och därmed ge flickor ett bättre skydd. I landstingets hbt-policy står det att alla ska få en god vård efter behov, oavsett sexuell läggning. Att erbjuda vaccination till pojkar, hiv-bärare och gruppen MSM är ett viktigt steg i att förverkliga det. Dags att gå från prat till handling!