Covid-19-utbrottet har orsakat stor förödelse och problematik för många människor världen över. En grupp som är särskilt utsatt är barn som fötts och förväntas födas via värdmödraskap i utlandet. Dessa barn är extra utsatta då de enligt Sveriges hantering i vissa fall föds statslösa, vilket t.ex. är fallet för barn som föds i Ukraina och Georgien.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Av Barnkonventionen följer bland annat att barn inte ska vara statslösa, men det föds alltfler statslösa barn till svenska föräldrar. Det sker på grund av Sveriges sätt att behandla barn som fötts via värdgraviditet. Sverige anser att värdmodern och hennes make automatiskt är rättsliga föräldrar och vårdnadshavare till barnet trots att det saknas genetiska band mellan dem och barnet. I länder dit svenskar vänder sig till är det dessutom vanligt att ländernas lagstiftning ser de svenska föräldrarna som de rättsliga föräldrarna och därmed anger dem på födelsebeviset. Barnen hamnar på detta sätt i kläm mellan två länders lagstiftning.

Barnen föds statslösa och i praktiken även föräldralösa, vilket är en enorm utsatt situation. Medborgarskapet för ett barn fött genom surrogatarrangemang utomlands härleds oftast från den genetiska fadern. Eftersom den genetiska fadern inte är gift med kvinnan som föder barnet, måste faderskapet fastställas rättsligt innan barnet blir svensk medborgare och kan beviljas pass. Ett faderskap kan fastställas via domstol i utlandet, men detta görs inte i t.ex. Georgien och Ukraina. För de barn som föds i dessa länder kan faderskap fastställas antingen genom en faderskapsbekräftelse som godkänns av svensk socialnämnd eller genom svensk allmän domstol. Den här situationen skulle kunna vara avhjälpt med att fadern redan var fastställd pappa, vilket inte alls är något svårt. Det är ett enkelt blodprov på värdmamman som behövs, från vecka 25 i graviditeten. Detta görs i Sverige för att fastställa faderskap, men inte vid surrogatarrangemang. Om man inför denna rutin för barn födda av en värdmoder hade barnet varit svensk medborgare och inte behövt födas statslös. Barnet och föräldrar hade dessutom kunnat få mycket mer hjälp, då de skulle ha fler rättigheter att ta sig till sitt barn i utlandet och komma hem med barnet till Sverige.

Detta vore det bästa ur barnets perspektiv. Socialnämnden har sedan 1 januari 2019 fått utökade möjligheter att medverka vid fastställelse av faderskap för den genetiska fadern efter surrogatarrangemang utomlands. Vi önskar därför att kommunernas familjerätter skyndsamt ska fastställa faderskapet, enligt vad Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) säger att de kan. Men inte att de som MFoF sagt att de ”kan” göra det, utan vi anser att de ”ska” göra särskilt i dessa extra ordinära tider. Men också att de då inte ska kräva mer dokumentation än vad som krävs för att fastställa faderskap för barn som föds utom äktenskapet i Sverige idag. Det är inte ok att barn särbehandlas p.g.a. hur de kommit till. Detta skulle svenska myndigheter ha möjlighet att förhindra med nya rutiner. Nu måste myndigheterna prioritera en skyndsam hantering utifrån barnets bästa.

Inte nog med att barnen föds statslösa, föräldralösa i Ukraina och Georgien och svårighet med dokumentation som svenska myndigheter kräver. De barn som förväntas födas inom kort, riskerar att inte förenas med sina föräldrar, då deras svenska föräldrar riskerar att inte kunna ta sig till landet p.g.a. reserestriktioner. Än så länge (i skrivande stund) har, såvitt vi känner till, inga svenska barn fötts utan sina föräldrar vid sin sida. Men för varje dag som går ökar risken avsevärt. Idag kräver länderna att du ansöker om inresetillstånd, om du beviljas har du två dygn på dig att resa. Vilket i sig är mer eller mindre omöjligt p.g.a. att det knappt går några flyg och tåg. Om någon lyckas, ska de dessutom väl i landet sitta i karantän i två veckor. Inresetillstånd är något som vore önskvärt om svenska ambassaderna kunde hjälpa till med att söka, vilka vissa gör idag, men det borde vara standard för alla. För även om föräldrar får inresetillstånd, så finns det inga flyg eller tåg att resa med, här borde Utrikesdepartementet (UD) vara behjälpligt och bistå. Detta då det emellanåt går evakueringsflyg från Sverige för andra länder som hämtar hem sina medborgare. Med dessa flyg skulle svenska föräldrar kunna resa med. Men det krävs hjälp från UD. I brist på hjälp från UD vet vi att föräldrar fått erbjudande av privata bolag att flyga till t.ex. Ukraina för att inte barnen ska riskera att födas utan sina föräldrar. Men detta kan knappast vara ödet som kommande barn och föräldrar ska förlita sig på.

Idag finns för många exempel på där barnets bästa inte satts i första hand. Trots MFoF:s tydliga besked om att socialnämnden kan fastställa faderskapet finns det fortfarande allt för många kommuner som hänvisar till svensk domstol, tingsrätten. Detta är en utdragen process där det även finns tingsrätter som inte alltid handlagt ärendena med den skyndsamhet som de kräver. Vi har exempel där föräldrar och barn suttit fast extra länge i utlandet, och missat sista planet innan gränserna stängdes p.g.a. tingsrätter eller myndigheter i Sverige inte agerat utifrån barnets bästa.

Nu måste myndigheterna prioritera en skyndsam hantering utifrån barnets bästa. Dels för att barnet ska få vårdnadshavare, dels för att situationen i utlandet är extrem nu. Det är t.o.m. brist på att få tag i mjölkersättning till barnen. Det är inte lätt att hitta översättare och notarie publicus för att få fram födelsebeviset. Detta då de flesta registreringskontor är stängda. Det går inte att posta DNA-test till Sverige på grund av att postkontoren är stängda. Inrikesresor har förbjudits vilket omöjliggör att värdmodern kan ta sig till ambassaden tillsammans med barn och föräldrar vid flera tillfällen för att ansöka om pass. Även här krävs flexibilitet för underskrift av relevant dokumentation.

Sammantaget kräver vi att följande rutiner används framöver för att förhindra att barn föds utan sina föräldrar:

  • Att Utrikesdepartementet omgående startar samarbete med berörda länder för bistå föräldrarna med hjälp att både ta sig till länderna och erhålla inresetillstånd. För att svenska barn inte ska riskera födas utan sina föräldrar.
  • Att svenska kommuner omgående tillämpar mandatet att fastställa faderskapet skyndsamt för barn födda av svensk fader i utlandet.
  • Att Sveriges ambassader möjliggöra för värdmödrar att underteckna relevant dokumentation redan vid födsel för att undvika att hon ska behöva trotsa reseförbudet inrikes.
  • Det finns många inom Myndighetssverige och våra utlandsmyndigheter som är extremt behjälpliga. Men det behöver tydligt ledarskap från politiken om att få utökat mandat för göra det så rättssäkert som möjligt för barnen.