De har också när jag mailat dem förklarat att transsexuella nu kan spara könsceller (sperma respektive äggceller) på sjukhus före ”könsbytesoperationen” för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. I vår kommer förhoppningsvis en parlamentarisk utredning om namnlagen (möjligen med undantag av sd) att fastställa att nuvarande praxis är bra, personer från 12 år ska fritt (för omyndiga med vårdnadshavares godkännande) kunna välja även könskonträra (namn typiska för ”motsatta” könet) namn. Men tro inte vi nått i mål i HBT-kampen för den skull.

Regeringens årliga regleringsbrev (direktiv) till diverse myndigheter, för 2013, har som vanligt publicerats på Ekonomistyrningsverkets hemsida vid årsskiftet. Nytt är ett uppdrag till Folkhälsoinstitutet om HBT-personers hälsa och att Socialstyrelsen ”får i uppdrag att regelbundet undersöka utvecklingstendenser inom prostitutionen…. Inom ramen för uppdraget ska även hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas” samt att Socialstyrelsen får använda 2,5 miljoner 2013 ”avseende arbete med att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar.” Man kan möjligen vara kritisk emot att ordet könsidentitetsstörningar används vilket nog en del transsexuella tycker är stigmatiserande. Precis som förra året får Ungdomsstyrelsen 4 miljoner för ”att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer”. 2 miljoner ges till ”organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation” och 6,3 miljoner till HBT-föreningar.

Sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006 har HBT varit med i direktiven till Migrationsverket. Så även för 2013. Myndigheten ska i sommar lämna en redogörelse för hur man garanterar rättssäkerheten för bl.a. de som söker asyl för att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. Det här låter ju bra. HBT eller delar av gruppen har nog aldrig varit omnämnda i så många regleringsbrev som för 2013. För alla HBT-projekt där en kostnad anges hämtas resurserna från anslagsposterna ”åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.” eller ”särskilda jämställdhetsåtgärder.” Som ensamt parti i riksdagen vill Sverigedemokraterna avskaffa de posterna vilket hade betytt att projekten inte blivit genomförda. För en del av de HBT-personer som sympatiserar med sd kanske det kvittar men det är värt att trots det förtydliga att det är så.

Men hur är det nu med hatbrott? Tyvärr kan man konstatera att hatbrott inte är med i den borgerliga regeringens regleringsbrev för 2013, varken till Rikspolisstyrelsen eller Åklagarväsendet. I flera år när det var s-regering senast var HBT med i direktiven till Rikspolisstyrelsen och också i den då nya borgerliga regeringens första regleringsbrev till myndigheten, för 2007. Alliansen hänvisar till att de sedan bytt system och inte främst använder den här typen av dokument till att föreslå prioriteringar utan vad myndigheter ska återrapportera om. Visst, det kan ju vara en del av förklaringen till frånvaron. En myndighet kan inte återrapportera om allt varje år. Men det är alltså 6 år (sic!) sedan Rikspolisstyrelsen och Åklagarväsendet senast fick i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott.

Låt oss då granska själva lagarna. Sedan 2003 har homosexuella och bisexuella skydd av lagen om hets mot folkgrupp och sexuell läggning är explicit omnämnt i brottsbalken när det gäller straffskärpningsparagrafen vid hatbrott. Det är däremot inte könsidentitet och hets mot transpersoner är idag tillåtet. Folkpartiet och Centerpartiet var 2002 först i riksdagen med att föreslå att transpersoner ska få skydd av hetslagen. Det hedrar dem. De två partierna kritiserade, med rätta, dåvarande socialdemokratiska regeringen för att den inte ville inkludera könsidentitet i lagen om hets mot folkgrupp. Men sedan fp och c hamnade i regeringen har de, offentligt, varit synnerligen tysta om de här reformerna. Jag har mailat politiker från de två liberala partierna i många år. Välvilliga svar har ibland kommit men sällan något konkret. Jag har haft tålamod och tålamod igen. Men nu måste jag vara tydlig. Folkpartiet och Centerpartiet har nu varit en del i regeringen i drygt 6 år. Det är dags för mindre snack och mer verkstad. Låt oss granska vad riksdagspartierna tycker om de två reformerna.

Lagen om hets mot folkgrupp bör inkludera könsidentitet.

Ja: s, mp, fp, c, v
Möjligen: m, sd, kd

Könsidentitet bör explicit omnämnas i brottsbalken när det gäller straffskärpningsparagrafen vid hatbrott

Ja: s, mp, fp, c, v, kd
Möjligen; m, sd

Det finns alltså en tydlig majoritet i riksdagen för båda reformerna. Skulle den borgerliga regeringen starta en utredning om hatbrott mot transpersoner hade säkert inte ens sd protesterat. Idag den 24 januari ska justitieutskottet i riksdagen börja behandla motionsförslag bl.a. om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och explicit bli omnämnda i straffskärpningslagen vid hatbrott. Det är dags nu att borgerliga politiker (och borgerliga HBT-föreningar) tar ansvar. Återigen- mindre snack och mer verkstad. Att starta en utredning om hatbrott mot transpersoner. Att hatbrott ska återrapporteras från Rikspolisstyrelsen och Åklagarväsendet i regeringens regleringsbrev för 2014. Det är sista chansen före riksdagsvalet 2014.

Fp och c hade säkert drivit det här om de vore oppositionspartier. Men nu är de två partierna i regeringen. Och kan påverka direkt. Och ansvaret hamnar även på liberala HBT-föreningar. Vad gör HBT-liberalerna och Centerpartiets nationella HBT-nätverk konkret för att hatbrott ska bli omnämnt i regleringsbreven för 2014 och att det startas en utredning om hatbrott mot transpersoner?


Driver bloggen Helds HBT-nyheter och har i drygt 10 år gjort rapporter om partiers HBT-politik.