Alla barn har rätt till sina föräldrar, oavsett vårdnadshavarens sexuella läggning. Det borde vara en självklarhet i Europa 2023. Men så är det inte i Italien.

Italiens vägran att tillåta homosexuella par att adoptera barn är en skymf mot EU:s värderingar. Men nu går den italienska högerextrema regeringen ännu längre genom att frånta rätten för juridiskt erkända föräldrar att vara just föräldrar till sina egna barn. Detta är en omänsklig handling, en kränkning av såväl föräldrarnas som barnets mänskliga rättigheter och ett flagrant brott mot barnkonventionen.

Sedan den nya regeringen tillträdde i landet har vi kunnat följa en allt mer homofobisk retorik mot HBTQI-personer. Det som under den italienska valkampanjen var en ovärdig och hatisk kampanjretorik är nu på väg att omvandlas till politiska förslag som slår direkt slår mot regnbågsfamiljer och drabbar barn som växer upp med samkönade föräldrar.

Under sommaren kom flera rapporter från samkönade föräldrar som fått ta emot brev från myndigheter där de plötsligt fråntas rätten att vara juridiska vårdnadshavare över sina barn. De ska inte längre få hämta barnen från skolan eller ta dem till doktorn trots att de är barnets föräldrar.

Dessa föräldrar hade fått sina föräldraskap erkända i de delar av landet som styrts av mer progressiva politiska krafter. Där hade man beslutat att erkänna samkönade föräldraskap som ett sätt att leva upp till de krav som Europadomstolen för mänskliga rättigheter ställer på Italien. Men nu kräver alltså den nya nationella regeringen att erkända föräldraskap upphävs och att enbart biologiska föräldrar kan registreras som föräldrar. Förutom att detta är ett uttryck för en homofobisk människosyn slår det hårt mot dessa barn, som har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda i alla juridiska och sociala delar.
EU är en union för demokratier. Ett samarbete där varje medlemsland ställt sig bakom grundläggande värden om frihet och mänskliga rättigheter och alla medborgares lika värde.

EU har under många år arbetat för att stärka HBTQI-rättigheter där sådana rättigheter fortfarande saknas. Det har handlat om att förespråka civila partnerskap, att förebygga diskriminering och få bukt med hatbrott. Tyvärr går utvecklingen på flera håll bakåt, länder som tidigare hade någon form av skydd nu drar tillbaka det. Det är dags för EU att inte bara driva på för bättre lagar utan också aktivt stoppa detta bakslag för mänskliga rättigheter i unionen.

Den italienska regeringen måste snabbt inse att EU aldrig accepterar när en medlemsstat kränker EU-medborgares rättigheter. Ministerrådet, Europaparlamentet och Kommissionen måste enigt kräva att de italienska barn som förnekas sina föräldrar snarast får dessa återupprättade som lagliga föräldrar. Samtidigt måste arbetet med Kommissionens förslag om erkännande av stjärnfamiljer över gränserna drivas framåt.

Kommissionens förslag innebär att föräldraskap som erkänns i en medlemsstat, och som bekräftas med ett föräldraskapsintyg, ska erkännas i alla medlemsstater. Detta skulle skydda stjärnfamiljer i hela EU. Om förhandlingarna, som bland annat Italien blockerar, inte går framåt, måste Kommissionen agera och ta beslut genom kvalificerad majoritet. Det är dags att stärka EU:s grundläggande värden och kämpa för en rättvis och inkluderande framtid för alla EU-medborgare.

Liberalerna har alltid varit en kraftfull röst för att försvara rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. I varje politisk församling och i alla lägen kommer vi att fortsätta att stå upp för dessa grundläggande principer.