Trots att Öppna moderater lagt fram en rad konkreta förslag i artiklarna väljer de att förbise detta. Själva har HBT-sossarna inte lagt fram några förslag, utan slår sig baraför bröstet. Historiskt sett har HBT-sossarna varit duktiga på att prata.

Det är bra att HBT-sossarna erkänner att de inte varit de som tagit första steget beträffande HBT-reformer i Sverige. Från socialdemokratiskt håll har det oftast varit mer snack än verkstad, inte minst hos partiledare Mona Sahlin. Många viktiga framsteg för HBT-personer har därför skett under borgerliga regeringar.

Att Öppna moderater inget skulle göra är ett påstående taget helt ur luften. Vi lobbar kontinuerligt mot politiker i våra kommuner, landsting och riksdag i HBT-frågor. Att moderaterna så tydligt tog ställning för könsneutralt äktenskap är något vi också kan ta åt oss äran av. Det var vi som på partistämman 2007 motionerade om att partiet skulle ställa sig positivt till könsneutrala äktenskap, vilket också skedde.

Kritiken som riktas mot oss om att vi saknar konkreta förslag är förvånande. Tydliga förslag på åtgärder och reformer fanns i båda våra artiklar. För att vara tydliga och precisa vill vi här peka på dessa förslag igen.

Vi arbetar för att studenterna inom all utbildning på såväl gymnasialnivå som eftergymnasialnivå med inriktning mot hälso- och sjukvårdssektorn ska ges relevant kunskap kring HBT-frågor. Landsting och regioner ska säkerställa att genom fortbildning att personal inom hälso- och sjukvården har tillräcklig HBT-kompetens. Landets kommuner ska säkerställa genom fortbildning att personal inom skolhälsovården, hemtjänsten och äldreomsorgen har tillräcklig HBT-kompetens.

Namnlagen ska i första hand göras mindre rigorös. Bestämmelsen om namn som kan leda till obehag eller i övrigt kan anses olämpliga bör strykas ur lagtexten för personer över 18 år.

Åldersgränsen 18 år för könskorrigering ska avskaffas och lagtexten ska i stället tydligt klargöra att processen om ändrad könsfastställelse kan påbörjas efter bedömning av sakkunnig läkare och i förekommande fall också i samråd med föräldrar eller berörd vårdnadshavare och med ett klart medgivande av den omyndige själv. Det ska vara transpersonen själv som avgör på vad sätt och i vilken utsträckning den kirurgiska och medicinska behandlingen ska utföras.

Vi tar också för tydlighetsskull helt ta avstånd från det nu lämnade förslaget till ny lag om ”Fastställande av könstillhörighet i vissa fall” när det gäller krav på kastrering. Det bör vara upp till var och en att avgöra hur den kroppsliga könsidentiteten ska matcha den viktigare själsliga identiteten. Sterilisering motsätter vi också givetvis på samma grunder.

Tidigare inlägg i debatten:

Öppet brev till Öppna moderater: Varför gör ni inte något? Transpersoner behöver mer än förenklingar! Dags att förenkla för transpersoner