Vilken roll skall EU ha i arbetet för att förbättra livsvillkoren för homo-bisexuella, transpersoner respektive intersexuella i unionen?
– För Liberalerna är svaret enkelt. EU-samarbetet bygger på frihet och mänskliga rättigheter, och hbtqi-personers mänskliga rättigheter är en självklar del av detta. Dina rättigheter ska inte hänga på vem du älskar eller vilken könsidentitet du har. Därför måste hbtqi-personers rättigheter fortsätta försvaras och stärkas.

Hur vill du se att arbetet för jämlikhet och grundläggande rättigheter för medborgare, speciellt då hbtqi+personer, stärks inom EU?
– Det handlar bland annat om att erkänna regnbågsfamiljer i EU-lagstiftningen och att införa ett starkare skydd mot diskriminering. Förhandlingarna om en vässad europeisk diskrimineringslag har pågått i många år, och när Sverige var EU-ordförande arbetade vi hårt under Liberalernas ledning för att få arbetet äntligen att röra sig framåt. Jag vill fortsätta driva på för att få på plats ett nytt antidiskrimineringsdirektiv i EU. Dessutom är EU en viktig global aktör som ska trycka på för hbtqi-rättigheter i utrikespolitik och bistånd. Men det handlar också om att hålla rent framför egen dörr och reagera kraftfullt när grundläggande rättigheter kränks i ett EU-land, som i Ungern.

I Ungern har infört lagar som uttryckligen diskriminerar homo-bisexuella och transpersoner. EU-kommissionen har med en majoritet av medlemsländerna, bland annat Sverige, bakom sig stämt Ungern inför EU-domstolen för brott mot EU-stadgan och inlett ett artikel 7-förfarande. Ger du ditt stöd till EUs agerande för att påverka Ungern? Hur långt menar du att EU kan gå för att förmå Ungern att avskaffa de diskriminerande lagarna?
– Självklart stödjer jag att Ungern nu dras inför EU-domstolen. Liberalerna har också medverkat till att Sverige går in i målet på EU-kommissionens sida. Att vissa EU-länder systematiskt inskränker rättsstaten, begränsar pressfriheten och kränker människors rättigheter är oacceptabelt – och måste få kännbara konsekvenser.
Liberalerna vill att EU:s sanktionsregler skärps så att EU-medel snabbt dras in när ett medlemsland inte respekterar grundläggande rättigheter eller bryter mot demokratins och rättsstatens principer. Redan idag kan rösträtten dras in för länder som allvarligt missköter sig, och den möjligheten måste utnyttjas aktivt. Ett land som inte upprätthåller respekten för samtliga krav som gäller för EU-medlemskap och motsätter sig EU:s grundvärden måste under en tid kunna stängas av från EU-samarbetet.

ILGA Europa, som arbetar för hbtqi+rättigheter, vill se ett nytt Generaldirektorat och en ny kommissionär med ansvar för Jämlikhet och Grundläggande rättigheter. Är det ett initiativ du vill stödja?
– Ja, det är viktigt att även nästa EU-kommissionen har en kommissionär med ett uttalat ansvar för hbtqi-frågor. De grundläggande rättigheterna i Europa ska vara en prioriterad fråga för EU kommande mandatperiod. Det måste avspeglas tydligt i EU-kommissionens ansvarsfördelning och organisation. Det möjliggör ansvarsutkrävande och säkerställer att frågorna uppmärksammas under hela nästa mandatperiod.

Kommissionen har presenterat två förslag för att stärka likabehandlingsorganen och ta fram minimikrav för likabehandlingsorgan i medlemsländerna. Dels krav på likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke. Dels om likabehandling när det gäller anställning och yrke liksom vid tillhandahållande av varor och tjänster bland annat baserat på sexuella läggning. Hur ser du på gemensamma minimikrav och att stärka likabehandlingsorganen i EU och dess medlemsstater?
– Som liberal säger jag förstås ja. Jag är också glad över detta nu kommer att bli verklighet. Under det svenska EU-ordförandeskapet kunde jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) samla ministerrådet till en uppgörelse om dessa två förslag, och det har i sin tur banat väg för en överenskommelse mellan ministerrådet och parlamentet som blev klar tidigare i år. Människor i hela unionen har rätt att förvänta sig samma grundskydd när det kommer till att bekämpa diskriminering.

I några av de länder som vill ansöka om medlemskap i EU liksom några som är godkända ansökarländer diskuteras olika former av begränsningar för hbtqi+personer och organisationer. Hur tycker du att EU skall reagera på initiativ som begränsar hbtqi+personers yttrande- och mötesfrihet?
– Här ska EU vara glasklart: mänskliga rättigheter gäller för alla. Punkt slut. För att kunna bli medlem i EU måste ett land vara en stabil demokratisk rättsstat som respekterar mänskliga rättigheter och ger skydd till minoriteter. Ett land som begränsar grundläggande hbtqi-rättigheter kan inte släppas in i unionen.

Samkönade föräldrapar erkänns inte av alla EU-länder vilket innebär en begränsning i rörelsefrihet och skapar problem för föräldrar och barn. Nu diskuteras en föräldraskapsförordning inom EU. Hur vill du säkerställa att familjer med samkönade föräldrar och deras barn inte diskrimineras?
– För Liberalerna är det självklart att samkönade familjer ska erkännas på ett likvärdigt sätt i hela EU. Det handlar om alla familjers rätt att kunna flytta mellan EU-länder och bli erkända i landet de flyttar till, och det handlar om barnens rätt till trygga uppväxtvillkor även om familjen flyttar till ett annat EU-land. Därför är jag positiv till att en ny föräldraskapsförordning inom EU håller på att tas fram, och jag vill inte att den ska bli urvattnad. Ett starkt EU-samarbete hjälper till att stärka skyddet av hbtqi-personer.